DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146220

Висвітлення проблем публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні в контексті сучасних дослідницьких підходів

Н. П. Підбережник

Анотація


Проаналізовано стан висвітлення проблем публічного управління у сфері
етнополітичних відносин в Україні в контексті дослідницьких підходів у галузі
державного управління, етнології, соціології, політології. З’ясовано, що більшість
досліджень із цієї проблематики стосуються питань етнічності та нації, аналізу
етнонаціональних процесів, етнополітичних проблем полікультурних суспільств.
Доведено, що недостатньо вивченими залишились теоретичні аспекти публічного управління у сфері етнополітичних відносин та особливості його практичної реалізації в Україні, зокрема: нормативно-правова база, інституційний механізм, проблеми та виклики в етнополітичній сфері, шляхи удосконалення.


Ключові слова


публічне управління, механізми публічного управління, етнополітика, етнополітичні відносини, етнополітичні процеси.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. [та ін.] ; за заг. ред. Авер’янова В. Б. К. : Юстініан, 2007. 288 с.

2. Бакуменко В. Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень // Наукові розвідки з державного управління : зб. наук. пр. 2015. № 1. С. 8—26.

3. Гавкалова Н. Л. Публічне управління: методологічний аспект // Публічне управління: шляхи розвитку : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (26 листопада 2014 р., м. Київ) : у 2 т. Т. 1 / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. К. : НАДУ, 2014. С. 16—18.

4. Князєв В. М. Філософія державного управління, її сутність, особливості та проблемне поле досліджень // Філософія, методологія, теорія та історія державного управління : вісник НАДУ. 2014. № 1. С. 5—9.

5. Мельник Р. С. Категорія “публічне управління” у новій інтерпретації // Адміністративне право і процес. 2013. № 1. С. 8—14.

6. Нижник Н., Мосов С. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії // Вісник УАДУ. 2000. № 3. С. 56—61; Нижник Н. Р., Мосов С. П. Державне управління в Україні: функція координування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 111—116.

7. Надольний І. Соціально-гуманістичний потенціал національної свідомості // Державне управління в Україні: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. Лугового, В. Князева. К. : Вид-во НАДУ, 2005. С. 29—34.

8. Нижник Н., Мосов С. Про державне управління… С. 56—61.

9. Оболенський О. Ю. Розвиток суспільства та публічне управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2013. № 3. С. 27—33.

10. Козак В. Публічне управління в системі координат української державності // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. 2015. Вип. 44. С. 64—70.

11. Мельник А. Ф. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / за ред. д-ра екон. н. А. Ф. Мельник. Т. : Вид-во ТНЕУ “Економічна думка”, 2009. 528 с.

12. UN Public Administration Glossary. URL : http://www.unpan.org/DPADM/ProductsServices/Glossary/ tabid/1395/language/en-US/Default.aspx.

13. Pollitt C., Bouckaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford : Oxford University Press, 2006. 360 p.

14. Bouckaert G. Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda. Berlin : Duncker & Humblot, 2002. Р. 26.

15. Рудніцька Р. М., Сидорчук О. Г., Стельмах О. М. Механізми державного управління: сутність і зміст / за наук. ред. д. е. н. проф. Лесечка М. Д., к. е. н., доц. Чемериса А. О. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. 28 с.

16. Ліпенцев А. В., Поляк О. В. Основні напрямки формування механізмів надання управлінських послуг органами влади // Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2008. № 2. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008- 2/08lavpov.htm/08lavpov.htm.

17. Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник. К. : УАДУ, 1998. 160 с.

18. Алмаші І. М. Реалізація прав національних меншин в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Ужгород, 2006. 227 с.

19. Лемак В., Лемак О. Законодавство про національні меншини в Україні: питання вдосконалення // Державотворення. Вісник Центральної виборчої комісії. 2014. № 1 (28). С. 70—73.

20. Масенко Л. Європейська хартія як інструмент розколу країни. URL : https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/ievropeyska-hartiya-yak-instrument-rozkolukrayini.

21. Овчаренко В. До питання про забезпечення виборчих прав національних меншин України // Державотворення. Вісник Центральної виборчої комісії. 2014. № 1 (28). С. 74—77.

22. Федунь О. В., Папіш Н. І. Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні // Грані. 2016. № 2. С. 15—21.

23. Там само. С. 15—21.

24. Овчаренко В. До питання про забезпечення… С. 74—77.

25. Федунь О. В., Папіш Н. І. Політико-правові аспекти… С. 15—21.

26. Картунов О. В. Вступ до етнополітології : [наук.-навч. посіб.]. К. : ІЕУГП, 1999. 300 с.

27. Козьмук Б. Мовне законодавство і мовна політика потребують вдосконалення // Право України. 2002. № 10. С. 70—72.

28. Колісник В. Правове регулювання мовних відносин в Україні та проблеми його подальшого удосконалення // Питання конституційного права : вісник Академії правових наук України. 1998. № 4(98). С. 81—91.

29. Котигоренко В. Мовний аспект державної етнополітики в Україні // Стратегічні пріоритети. Гуманітарний розвиток та суспільно-політичні процеси. 2007. № 2 (3). С. 137—146.

30. Ткаченко Є. В. Мовні відносини як об’єкт правового регулювання // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2000. Вип. 19. С. 64—73.

31. Колісник В. Правове регулювання… С. 81—91.

32. Гордєєв О. Концептуальні підходи до сутності інституційного механізму. URL : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/1/07.pdf.

33. Котигоренко В. Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні // Політичний менеджмент. 2004. № 6. С. 48—63.

34. Кудрейко О. Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. 2014. Т. 242, Вип. 230. С. 80—85. (Серія: Державне управління).

35. Липчук О. І. Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні : дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. н. за спец. : 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2009. С. 122.

36. Там само. С. 122.

37. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації : [монографія]. Миколаїв : Вид-во. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 с.

38. Антонюк О. В. Основи етнополітики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : МАУП, 2005. 432 с.

39. Євтух Б. В. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. К. : Фенікс, 1997. 214 с.

40. Картунов О. Вступ до етнополітології : [наук.-навч. посіб.]. К., 1999. 300 с.

41. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітичний аналіз. К. : Вища шк., 1998. 392 с.

42. Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. К. : Генеза, 2004. 736 с.

43. Луцишин Г. Особливості впливу міжетнічних відносин на розвиток політичної нації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. 2008. Вип. 20. С. 167—170.

44. Майборода О. Етнонаціональна політика і перспективи етнонаціонального розвитку в Україні // Сучасність. 1995. № 12. С. 77—84.

45. Мелеганич Г. І. Теоретико-методологічний дискурс щодо розуміння етнонаціональної політики України // Політологічні записки. 2014. № 2. С. 127—134.

46. Майборода О. Етнонаціональна політика… С. 77—84.

47. Євтух Б. В. Етнополітика… 214 с.

48. Андріяш В. І. Державна етнополітика… 328 с.

49. Римаренко С. Регіоналізм чи регіоналізація // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. 2006. Вип. 30(1). С. 344—350.

50. Кузьо Т. Пострадянські перетворення в Україні: теоретико-порівняльний аспект // Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / за ред. В. Ісаїва. К. : Вид. дім “КМАкадемія”, 2004. С. 45—70.

51. Овчаренко В. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991 – 2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи. 2012. Вип. 37. С. 89—94.

52. Курас І. Ф. Етнополітологія…

53. Опалько Ю., Палій Г. Вплив політичних змін на консолідацію українського суспільства // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2006. С. 194—209.

54. Вітман К. М. Етнічність як об’єкт етнополітичного аналізу // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса : Юридична література, 2008. Т. VII. С. 258—270.

55. Євтух В. Б. Етнічність : енциклопед. довід. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. К. : Фенікс, 2012. 396 с.

56. Крячко В. І. Теоретико-методологічні засади дослідження етнічності: соціологічний ракурс базових теорій // Соціологія. Нова парадигма. 2012. Вип. 110. С. 156—166.

57. Нельга О. В. Теорія етносу. Курс лекцій : навч. посіб. К. : Тандем, 1997. 368 с.

58. Оржель О. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду) // Вісник Національної академії державного управління. URL : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-2-6.pdf.

59. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. К. : НІСД, 2011. 336 с.

60. Костючок П. Культурні маркери національної ідентичності // Вісник Прикарпатського університету. 2012. Вип. 22. С. 106—111. (Серія: Історія).

61. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. Вид. переробл. К. : Грамота, 2010. 576 с.

62. Оржель О. Консолідація українського суспільства…Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. П. Підбережник