DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146224

Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління

М. В. Слоньовський

Анотація


Проаналізовано наукові підходи до понять “мотивація”, “трудова мотивація”.
Визначено поняття “мотивація людських ресурсів системи публічного управління”.
Обґрунтовано, що мотивація людських ресурсів системи публічного управління – це система механізмів, спрямованих на залучення, реалізацію, розвиток та утримання висококваліфікованих кадрів, а також вмотивування фахівців на розкриття прихованих здібностей, саморозвиток із метою ефективного та результативного виконання ними своєї діяльності. Виокремлено матеріальні та нематеріальні мотиваційні стимули. Доведено актуальність удосконалення мотиваційних стимулів людських ресурсів
системи публічного управління.


Ключові слова


публічне управління; мотивація; трудова мотивація; людські ресурси; розвиток кадрів; матеріальні та нематеріальні стимули

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрійчук Ю. А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі. URL : http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4204/andriychuky.pdf.

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. К. : Кондор, 2002. 654 с.

3. Дуда С. Т., Кіцак Х. Р. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. Вип. 20 (14). Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. С. 188—193.

4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. К. : Кондор, 2003. 296 с.

5. Літинська В. А. Мотиваційні методи кар’єрного просування персоналу підприємств // Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3 (7). С. 58—61.

6. Нижник В. М., Харун О. А. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2011. 210 с.

7. Дуда С. Т., Кіцак Х. Р. Мотивація та результативність праці… С. 188—193.

8. Охотский Е. В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание : учеб.-метод. компл. М. : Экономика, 2011. 702 с.

9. Толстікова О. В. Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Харківський нац.. екон. ун-т. Х., 2008. 25 с.

10. Урманов Ф. Ш., Касімова А. А. Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці // ВІСНИК ЖДТУ. 2017. № 4 (82). С. 98—102. (Серія “Економічні науки”).

11. Охотский Е. В. Государственный служащий... 702 с.

12. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом... 296 с.

13. Про державну службу : Закон України. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page2.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

15. Про державну службу…

16. Там само.

17. Там само.

18. Урманов Ф. Ш., Касімова А. А. Мотивація – основний чинник… С. 98—102.

19. Щегорцева В. М. Підходи до оцінки ефективності мотиваційних заходів в органах виконавчої влади в Україні // Державне будівництво. 2011. № 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/3/06.pdf.

20. Толстікова О. В. Формування механізму... 25 с.

21. Андрійчук Ю. А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу...Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. В. Слоньовський