DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146225

Регіональний розвиток і європейська інтеграція в контексті публічного управління

І. Б. Кіянка, Л. В. Мельнишин

Анотація


Проаналізовано основні чинники впливу на регіональний розвиток і їх взаємодію з публічним управлінням. Доведено, що кожен регіон може вирішувати питання власного економічного розвитку внаслідок фінансового зміцнення територіальних громад та формування об’єднаних територіальних громад. Зазначено, що у 2016 р. було змінено систему фінансування та знайдено інструменти фінансування регіонального і місцевого розвитку, які дають змогу місцевій владі ефективно вирішувати проблеми на місцях і не допускати їх виникнення. Зауважено, що глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів як одиниць регіонального рівня управління
держави. Зазначено, що світовий досвід державного регулювання регіонального розвитку значною мірою диференційований, а отже, виділити домінуючу модель реалізації політики регіонального розвитку практично неможливо. Вказано, що завдання подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів країни, що є основним у регіональній політиці урядів розвинених держав, вирішується здебільшого внаслідок випереджального росту декількох регіонів, що стають центрами інноваційного розвитку країни і демонструють новий тип економічного та соціального зростання для інших територій.


Ключові слова


регіональний розвиток; європейська інтеграція; публічне управління; децентралізація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : монографія. К. : КНЕУ, 2014. 275 с.

2. Азійський прорив. Висновки для України // Києво-Могилянська Бізнес Студія. 2006. № 16. 70 с.

3. Балабанов Л. В., Холод В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств. К. : ВД “Професіонал”, 2006. 448 с.

4. Булеца Н. Міжнародний досвід бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів // Схід. 2015. № 8(140). С. 3—7.

5. Гаврилюк С. П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристичних підприємств // Науковий вісник ПУСКУ. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. Вип 2. С. 76—80.

6. Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегическое управление. М. : Омега Л., 2008. 464 с.

7. Дорогунцов С. І., Чернюк Л. Г., Борщевський П. П. [та ін.]. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / за заг. ред. С. І. Дорогунцова. К. : Нічлава, 2002. 690 с.

8. Ємельянов В. М. Напрямки формування стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному рівні // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”.

М. : 2014. Вип. 230. С. 51—55.

9. Про засади державної регіональної політики : Закон України № 156-VIII від 05.02.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-1.

10. Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика : [монографія]. Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. 396 с.

11. Куйбіда В. С., Толкованов В. В. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших оєвропейських країнах : збірник. К. : ТОВ “Поліграфічний Центр “Крамар”, 2010. 258 с.

12. Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України : наук.-метод. розроб. / авт. кол.: О. Я. Красівський, П. В. Когут, О. С. Киричук [та ін.]. К. : НАДУ, 2012. 52 с.

13. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.

14. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

15. Dąbrowska A., Łukomska J. Subregional Growth Poles in the Competition for Development Factors, Miscellanea Geographica // Regional Studies on Development. 2012. Vol. 15. Iss. 1. P. 133.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. Б. Кіянка, Л. В. Мельнишин