DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146237

Стратегічне планування в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні

С. Є. Горбатюк

Анотація


Обґрунтовано сутність стратегічного планування як організаційно-правового
елемента управлінської діяльності в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні. На підставі аналізу законодавчих і стратегічних документів розкрито правові засади стратегічного планування у сфері забезпечення соціогуманітарної безпеки як складової національної безпеки України. Показано специфічні особливості, виявлено основні проблеми і суперечності підходів до стратегічного планування у вітчизняній державно-управлінській практиці. Запропоновано шляхи удосконалення стратегічного планування у вітчизняній системі соціогуманітарної безпеки.


Ключові слова


стратегічне планування; соціогуманітарна безпека; державне управління; стратегічні документи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про основи національної безпеки України : Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. (Із змінами). URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

2. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development : Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 / General Assembly United Nations, A/RES/70/1. URL : https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf.

3. Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування

адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року : аналіт. доп. К. : Інститут

суспільно-економічних досліджень, 2017. С. 16, 17.

4. Стратегічні документи України на 94% відповідають Цілям сталого розвитку від

ООН, але їх реалістичність менша – дослідження. URL : http://ecoprostir.com/2017/10/12/

strategichni-dokumenty-ukrayiny-na-94-vidpovidayut-tsilyam-stalogo-rozvytku-vid-oon-aleyih-

realistychnist-mensha-doslidzhennya/.

5. Цілі Сталого Розвитку: Україна : Національна доповідь. URL : http://

www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf.

6. Аналіз державних стратегічних документів... – С. 31.

7. Doing Business 2018 Reforming to Create Jobs : А World Bank Group Flagship

Report / Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies ; International

Bank for Reconstruction and Development, 2018 ; The World Bank. URL : http://

www.doingbusiness.org.

8. The Global Competitiveness Report 2017 – 2018 : Insight Report, Klaus Schwab,

World Economic Forum. URL : http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/

TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf.

9. Corruption Perceptions Index 2016. Transparency International. 25 January. 2017.

URL : https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.

 10. Human Development Report 2016 : Human Development for Everyone. URL :

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.

11. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” : Постанова Верховної Ради України № 2133-VIII від 12.07.2017 р. // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 34. Ст. 374.

12. Human Development Report 2016 : Human Development for Everyone. URL : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.

13. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva : World Health Organization, 2017. URL : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-eng.pdf?ua=1.

14. Структура сукупних витрат. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

15. Шевченко М. В. Система фінансування охорони здоров’я України: реформи і основні тенденції. URL : http://www.hcm.in.ua/wp-content/uploads/sistema_finansuvannya_ohoroni_zdorovya_ukrayini_reformi_i_svitovi_tendenciyi_shevchenko_m.v.pdf.

16. Національні рахунки охорони здоров’я (НРОЗ) України у 2015 році : стат. бюлет. / Державна служба статистики України. К., 2017. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzdorov_u.htm.

17. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р від 30.11.2016 р. // Офіційний вісник України. 2017. № 2. С. 175. Ст. 50.

18. Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України № 704 від 22.06.2011 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/704-2011-п.

19. Перебіг реформ у секторі безпеки України: здобутки та головні проблеми (дискусійні матеріали) // Моніторинг викликів урядуванню в секторі безпеки України: стан і потреби : матер. першої міжнар. конф. (21 – 22 січня 2016 р., м. Київ) / за ред. Ф. Флурі, О. Мельника ; Центр Разумкова, DCAF. К. : Заповіт, 2016. С. 96.

20. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України № 1602-III від 23.03.2000 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.

21. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. К. : НІСД, 2010. С. 194.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. Є. Горбатюк