DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146238

Сучасна парадигма екологізації публічного управління

Т. П. Козаченко

Анотація


Проаналізовано концепції та моделі публічного управління, їх ознаки й основні
засади та виявлено деякі прогалини, зокрема відсутність екологічної складової.
Визначено місце та значущість екологізації як необхідної умови переходу України до нової моделі публічного управління та інноваційні тенденції якісно нової парадигми екологізації публічного управління. Сформовано основні засади сучасної парадигмальної моделі екологізації публічного управління.


Ключові слова


публічне управління; екологізація; основні засади парадигмальної моделі

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Оболенський О. Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям освіти // Публічне управління: шляхи розвитку : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (26 листопада 2014 р., м. Київ) : у 2 т. Т. 1 / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. К. : НАДУ, 2014. С. 3, 4.

2. Гавкалова Н. Л. Публічне управління: методологічний аспект // Публічне управління: шляхи розвитку : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (26 листопада 2014 р., м. Київ) : у 2 т. Т. 1 / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. К. : НАДУ, 2014. С. 16.

3. Хаджирадєва С. К. Парадигмальна модель професійного розвитку державних службовців в умовах глобалізації : кол. моногр. Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018. С. 4—28.

4. Мартиненко В. Нова парадигма публічного управління – об’єктивний імператив ХХІ століття (теоретико-методологічний аспект). URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubupr/2011_3/doc/1/ 01.pdf. С. 4 – 16.

5. Оболенський О. Ю. Публічне управління… С. 3, 4.

6. Pollitt C. Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford : University Press, 2004. Р. 12, 13.

7. Wilson W. The Study of Administration // American Political Science Quarterly. 1887. Vol. 2. № 2. P. 197—222.

8. Понкин И. В. Общая теория публичного управления : избран. лекц. М., 2013. 196 с.

9. Чиркин В. Е. Публичное управление : учебник. М., 2004. 475 с.

10. Гавкалова Н. Л. Публічне управління… С. 16.

11. Краткий экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 2-е изд., доп. И перераб. М. : Институт новой экономики, 2002. 1088 с.

12. Желюк Т. Л. Публічне управління: сучасні реалії та перспективи для України // Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи : зб. матер. доп. за матер. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (22 жовтня 2012 р., м. Тернопіль). Т. : ТНЕУ, 2012. 202 с.

13. Шаров Ю. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень. URL : www.nbuv.gov.ua.

14. Сурмін Ю. П. Методологічні аспекти реформування державного управління в Україні. URL : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf.

15. Weber M. Bureaucracy // Shafritz Jay M., Hyde Albert C. Classics of Public Administration. Brooks : Col Publishing Company Pacific Grove, 1992. P. 51—56.

16. Солових В. П. Становлення та загальна характеристика сучасних моделей державного управління // Публічне управління: теорія та практика. 2014. С. 18—25.

17. Dunleavy P. From Old Public Administration to New Public Management // Public Money & Management. 1994. № 4. P. 9—16.

18. OECD Serving the Economy Better. Paris : Occasional Papers on Public Management, 1991. Р. 22.

19. Peters Thomas J. In search of excellence : lessons from America’s best-run companies. N.-Y. : HarperBusiness Essentials, 2004. Р. 22.

20. Амосов O. Гавкалова Н. Моделі публічного адміністрування (Архетипова парадигма) // Публічне управління: теорія та практика. Спец. вип. Х. : ДокНаукДержУпр., 2013. С. 6—13.

21. Солових В. П. Становлення та загальна характеристика сучасних моделей державного управління… С. 18—25.

22. Обушна Н. Новий публічний менеджмент як сучасна модель регулювання суспільних відносин // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2015. Вип. 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_5.

23. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

24. Кравців В. С., Фурдичко О. І. Регіональна екологічна політика в умовах перехідного періоду: досвід Львівської області // Регіональна політика: методологія, методи, практика. Львів: ІРД НАН України, 2001. С. 103—116.

25. Жихарєва А. Б. Розвиток екологізації державного управління в Україні : монографія. К. : АМУ, 2017. 196 с.

26. Крутякова В. І., Харічков С. К. Екологізація як складова Стратегії переходу України до сталого розвитку. URL : sd4ua.org/wp-content/.../KrutyakovaKharichkov-_red.doc.

27. Жихарєва А. Б. Розвиток екологізації державного управління в Україні…

28. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України № 2818-VI від 21.12.2010 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. П. Козаченко