DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146250

Децентралізація публічної влади: взаємозв’язок компетенцій та компетентностей

М. М. Андріїв

Анотація


У контексті децентралізації публічної влади обґрунтовано взаємозв’язок
компетенцій органів публічної влади з професійними компетентностями публічних службовців. Проаналізовано сучасний стан професійного навчання публічних службовців. Акцентовано увагу на доцільності конкурентного підходу у навчанні публічних службовців, що сприятиме підвищенню рівня їх професійної компетентності.


Ключові слова


децентралізація публічної влади; компетенції; професійні компетентності; система підготовки публічних службовців; професійне навчання публічних службовців; конкурентний підхід у професійному навчанні

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баймуратов М. Децентралізація повноважень публічної влади в Польщі як засіб формування компетенції місцевого самоврядування: досвід для України // Вісник Маріупольського державного університету. 2014. № 7. С. 138—147. (Серія “Право”).

2. Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні // Віче. 2015. № 12. С. 14—17. URL : www.viche.info.

3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / О. М. Бориславська, I. Б. Заверуха, А. М. Школик, О. М. Москаленко [та ін.]. К., 2012. С. 13.

4. Ковальова В. Реформа місцевого самоврядування: замість держадміністрацій створять виконкоми обласних і районних рад // Урядовий кур’єр. 2014. 27 берез. URL : http://www.ukurier. gov.ua/uk/articles/reforma-miscevogo-samovryaduvannya-zamist-derzhadm.

5. Потьомкіна Ю. С. Удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу // Менеджер. 2013. № 2 (64). С. 263—269.

6. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління : навч. посіб. К. : УАДУ, 2000. 156 с.

7. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. Вид. 2-е, допов. і перероб. К. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 254 с.

8. Звіт про роботу Національного агентства України з питань державної служби за 2017 рік / уклад. : К. Ващенко (кер.) [та ін.]. К. : НАДС, 2018. 36 с.

9. Там само. 36 с.

10. Там само. 36 с.

11. Про державну службу : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

12. Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи : монографія / [С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська та ін.]. К. : НАДУ, 2013. 112 с.

13. Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 974-р від 01.12.2017 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-р.

14. Там само.

15. Там само.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. М. Андріїв