DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146252

Відповідальність за порушення присяги державного службовця

В. О. Андрєєв

Анотація


Досліджено питання відповідальності державного службовця за порушення
присяги. Доведено, що відповідальність за порушення присяги державним службовцем обіймає окреме місце серед підстав звільнення з посади державної служи і є найтяжчим дисциплінарним проступком. Зазначено, що припинення державної служби унаслідок порушення присяги зумовлює відповідальність державного службовця, який вчинив діяння, несумісне із займаною посадою.


Ключові слова


присяга; державна служба; державний службовець; порушення присяги; дисциплінарний проступок; відповідальність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хомик В. М. Особливості юридичної відповідальності державних службовців. URL : http://www.turadm.gov.ua/reformy-v-ukraini/item/2721-osoblyvosti-yurydychnoyividpovidal-nosti-derzhavnyh-sluzhbovciv.

2. Фомінова А. О. Особливості інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців. URL : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1997.

3. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 112.

4. Про державну службу : Закон України № 889-VІІІ від 10.12.2015 р. // Голос України. 2015. № 250.

5. Коломієць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. К. : Юрінком Інтер, 2011. С. 142.

6. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. К. : Атіка, 2011. С. 156.

7. Пєтков С. В. Громадський порядок: місце й роль місцевої міліції в протидії проступкам проти громадського порядку // Право та державне управління. 2010. № 1. С. 46.

8. Административное право Российской Федерации : учебник / под ред. : А. П. Алехина, А. А. Кармолицкого, Ю. М. Козлова. М. : Зерцало, 2008. С. 14.

9. Щербина В. І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.05. Х., 1998. 22 с.

10. Про державну службу...

11. Гавриленко Д. А. Государственная дисциплина: сущность, функции, значение / за ред. А. П. Шергина. Минск : Наука и техника, 1988. С. 291.

12. Теория государства и права : курс лекц. / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М. : Юристь, 2000. С. 283.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. О. Андрєєв