DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146254

Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки

Є. М. Борщук, М. М. Заверуха

Анотація


Досліджено проблему детінізації національної економіки як одного з
найважливіших чинників забезпечення високого рівня національної безпеки.
Встановлено, що фундаментальною основою поширення тінізації економіки в Україні є недосконалість ринкових відносин, що проявляється в суперечливому та стихійному їх спрямуванні, в олігархізації економічних відносин на державному рівні. Зауважено, що значні масштаби тіньової економічної діяльності позначаються на реалізації соціально-економічних реформ в Україні. Доведено, що стратегічною метою детінізації економіки має стати істотне зниження рівня тінізації шляхом створення сприятливих умов для залучення тіньових капіталів у легальну економіку. Запропоновано підходи до формування Національної доктрини детінізації економіки як основи зменшення масштабів тіньової економіки.


Ключові слова


розвиток; тіньова економіка; мінімізація; детінізація; доктрина

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шакун В. І. Влада і злочинність. К. : Пам’ять століть, 1997. 226 с.

2. Стратегія детінізації української економіки. URL : http://old.niss.gov.ua/Evrointeg/Prez1/roz7.htm.

3. Варналій З. С., Живко З. Б. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва // Стратегічні пріоритети. 2013. № 4. С. 29—37.

4. Засанський В. В. Детінізація економіки в перехідних суспільствах: управлінський аспект : монографія. Львів: Політекс, 1998. 309 с.

5. Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика : [монографія]. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. 239 с.

6. Звєрькова Н. Деякі питання визначення понять “тіньова економіка”, “детінізація економіки” та “протидія тіньовій економіці” // Підприємництво, господарство і право. 2008. № 1. C. 92—96.

7. Словник іншомовних слів / укл. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. К. : Наукова думка, 2000. 680 с.

8. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларина, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 616 с.

9. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 372 с.

10. Філософський енциклопедичний словник / голов. редкол. В. І. Шинкарук. К. : Абрис, 2002. 742 с.

11. Державне управління та державна служба : словн.-довід. / [уклад. О. Ю. Оболенський]. К. : КНЕУ, 2005. С. 391.

12. Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности. М. : Синтег, 2000. 528 с.

13. Церкасевич Л. В. Современные тенденции социальной политики в странах Европейского Союза : учеб. пособ. СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та экономики и финансов, 2004. 207 с.

14. Садова У. Соціальна політика в Україні: реґіональні дослідження та перспективи розвитку : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2005. 408 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. М. Борщук, М. М. Заверуха