DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.54.2018.146258

Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ

Л. М. Акімова

Анотація


Проаналізовано різноманітні підходи науковців до оцінки фінансової безпеки
підприємства. Виділено основні методи забезпечення фінансової безпеки держави. Охарактеризовано ризики при забезпеченні фінансової безпеки України. Окреслено основні індикатори економічної безпеки при оцінюванні рівня фінансової безпеки держави. Виділено сигнали окремих індикаторів фінансової безпеки


Ключові слова


економічна безпека держави; індикатори фінансової безпеки; загрози фінансовій безпеці; фінансова безпека; методичні підходи; аналіз; індикатори; критерії; функціональна структура

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сухоруков А., Ладюк О. Фінансова безпека держави : навч. посіб. К. : Центр навч. літ-ри, 2007. 192 с.

2. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2001. 309 с.

3. Лісовська О. Л. Економічна політика і фінансова безпека України : навч. посіб. / Нац. акад. Служби безпеки України. К., 2003. 182 c.

4. Ліпкан В. А. Безпекознавство : навч. посіб. К. : Вид-во Європейського університету, 2003. 208 с.

5. Барський Ю. М. Показники оцінки фінансової безпеки регіону. URL : http://www.confcontact.com/2012_05_25/1_barskij.php.

6. Запоточний І. В., Захарченко В. І. Державне регулювання регіональної економіки / [за заг. ред. д. е. н., проф. В. І. Захарченка]. Х. ; Львів ; Одеса : ТОВ “Одісей”, 2003. 592 с.

7. Губенко І. В. Особливості формування системи показників фінансової безпеки національної економіки // Науковий вісник УДІЕУ. 2011. № 4(12). С. 55—60.

8. Колісник О. Альтернативні підходи в теорії безпеки і їх застосування у фінансовій науці // Вісник ТНЕУ. 2006. № 15. URL : http://www.library.tane.edu.ua/index.php?op=visnyk&submenu=nauk_vydannya&go=archive&parrent_uid=26.

9. Лісовська О. Л. Економічна політика і фінансова безпека України… 182 c.

10. Кравчук Н. Я. Фінансова безпека держави: реальність і доцільність в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського академії народного господарства. 2000. Вип. 9. С. 121—126.

11. Толуб’як В. Підвищення ефективності підприємств комунальної власності у завданнях наповнення бюджетів місцевого самоврядування // Вісник НАДУ при Президентові України. 2004. № 1. С. 257—264.

12. Козак Л. С., Федорук О. В. Тенденції розвитку й ефективність забезпечення європейської економічної безпеки в умовах глобалізації економіки // Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2012. Вип. 10. С. 505—512. (Технічна серія). URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Upsal_2012_- 10_92.pdf.

13. Донець Л. І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства. К. : Центр учб. літ., 2014. 240 с.

14. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2008. 48 с.

15. Рудик Н. В. Фінансова безпека в системі управління державними фінансами // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. С. 128—133.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Л. М. Акімова