DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164596

Державне управління регіональним розвитком: моделі та особливості запровадження

О. Є. Войтик, Н. Г. Мазій

Анотація


Розглянуто моделі регіонального розвитку, їх компоненти та модель сталого розвитку у взаємозв’язку та балансі зазначених компонентів. Здійснено етимологію та аналіз соціальної складової регіонального розвитку в країнах ЄС та США. Проаналізовано значення та місце регіональної політики в умовах глобалізації та інтеграції з використанням стратегічного планування та стратегічного управління.

Ключові слова


регіональний розвиток; регіональна політика; модель; інтеграція; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Tereshchenko, H. V. (2012). Innovatsiinyi faktor v konteksti modelei rozvytku rehioniv. Efektyvna ekonomika, Issue 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=1661 [in Ukrainian].

Bibik, N. V. (2009). Modeli rehionalnoho rozvytku: teoretychni aspekty y osoblyvosti vykorystannia. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/2.pdf [in Ukrainian].

Kovtun, O. I. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichni alternatyvy zabezpechennia konkurentospromozhnosti rehionalnykh hospodarskykh system. Naukovyi visnyk NLTU, Issue 19/12, рр. 207-219 [in Ukrainian].

Tokar, V. (2011). Instytutsiini instrumenty mobilizatsiino-innovatsiinoi natsionalnoi modeli. Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky, Issue 1(66), рр. 86-93 [in Ukrainian].

Trofymova, V. V. (2010). Kontseptsiia staloho rozvytku yak osnova postindustrialnykh modelei rozvytku. Investytsii: praktyka ta dosvid, Issue 8, рр. 33-37 [in Ukrainian].

Tomareva-Patlakhova, V. V. (2013). Modeli rehionalnoho rozvytku v konteksti ekonomichnykh reform. Derzhava ta rehiony. Issue 1, рр. 76-80 [in Ukrainian].

Korzhenko, V. V., Meltiukhova, N. M., Odyntsova, H. S., Korzhenkо, V. V., Meltiukhovа, N. M. (Eds.). (2007). Tendentsii ta perspektyvy yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: derzhavno-upravlinski vymiry. Kharkiv: KharRI NAPA “Mahistr”. рр. 7 [in Ukrainian].

Nats. in-t strateh. doslidzh. ; In-t ekonom. prohnozuvannia NAN Ukrainy ; M-vo ekonomiky ta z pytan yevrop. intehr. Ukrainy. Halchynskyi, A. S, Heiets, V. M. (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004 – 2015 roky) “Shliakhom yevropeiskoi intehratsii”. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy. рр. 416 с. [in Ukrainian].

Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv. № 2850-IV. (2005). [in Ukrainian].

Rehionalnyi rozvytok Ukrainy. (2018). URL : https://decentralization.gov.ua/news/8127 [in Ukrainian].

Milczarek, D. (2005). Unia Europejska wobec wyzwaс globalizacji i regionalizmu. In Adamczyk, A., Borkowski, J. Regionalizm, polityka regionalna і Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Warszawa. 645 р.

Kanunnykov, A. (2018). Hrazhdanskoe obshchestvo y hosudarstvo v uslovyiakh kryzysa. URL : http://www.lawinrussia.ru/dokladi/2009-03-19/grazhdanskoe-obshchestvo-i-gosudarstvo-v-usloviyahkrizisa.html) [in Russian].

Nevskyi, S. M. (2006). Ekonomika povoiennoi Zakhidnoi Nimechchyny: na shliakhu do “ekonomichnoho dyva”. Moskva: TEYS. 167 р. [in Ukrainian].

Nahorna, L. P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst. Kyiv. рр. 167 [in Ukrainian].

Maksymenko, S., Kish, Ye, Lendbel, M., Maksymenka, S. (Eds.). (2000). Rehionalna polityka v krainakh Yevropy. Uroky dlia Ukrainy: Proekt Kyivskoho tsentru In-tu Skhid-Zakhid. Kyiv: Lohos.72 р. [in Ukrainian].

Mazur, S. A. (2018). Teoretychno-metodolohichni zasady upravlinnia v rehionalnykh ekonomichnykh systemakh. URL : http://repository.vsau.org/getfile/1659.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Терещенко Г. В. Інноваційний фактор в контексті моделей розвитку регіонів // Ефективна економіка. 2012. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1661 (дата звернення: 14.08.2018).

2. Бібік Н. В. Моделі регіонального розвитку: теоретичні аспекти й особливості використання. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/2.pdf (дата звернення: 15.08.2018).

3. Ковтун О. І. Організаційно-економічні альтернативи забезпечення конкурентоспроможності регіональних господарських систем // Науковий вісник НЛТУ України. 2009.  Вип. 19/12.  С. 208.

4. Токар В. Інституційні інструменти мобілізаційно-інноваційної національної моделі // Дослідження міжнародної економіки  : зб. наук. пр.  2011.  Вип. 1 (66).  С. 88.

5. Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку // Інвестиції: практика та досвід. 2010.  № 8. С. 36.

6. Томарева-Патлахова В. В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ // Держава та регіони. 2013. № 1. С. 80. (Серія “Економіка та підприємництво”).

7. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри  : монографія / В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова, Г. С. Одинцова [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. С. 7.

8. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) “Шляхом європейської інтеграції” / авт. кол. : А. С. Гальчинський, В. М. Геєць [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Ін-т економ. прогнозування НАН України ; М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004.  С. 322.

9. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України № 2850-ІV від 08.09.2005 р. // Урядовий кур’єр.  2005. 12 жовт.  С. 1—3.

10. Регіональний розвиток України : аналіт. звіт. URL :  https://decentralization.gov.ua/news/8127 (дата звернення: 23.07.2018).

11. Milczarek D. Unia Europejska wobec wyzwaс globalizacji i regionalizmu // Adamczyk A. Regionalizm, polityka regionalna і Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. J. Borkowski.  Warszawa : [s. n.], 2005.  645 s.

12. Канунников А. Гражданское общество и государство в условиях кризиса. URL : Режим доступа : http://www.lawinrussia.ru/dokladi/2009-03-19/grazhdanskoe-obshchestvo-i-gosudarstvo-v-usloviyahkrizisa.html) (дата обращения: 11.07.2018).

13. Невський С. М. Економіка повоєнної Західної Німеччини: на шляху до “економічного дива” : навч. посіб. Москва : ТЕИС, 2006.  167 с.

14. Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст. Київ : [б. в.], 2008. С. 167.

15. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України : Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід / С. Максименко, Є. Кіш, М. Лендбел [та ін.] ; за ред. С. Максименка. Київ : Логос, 2000.  72 с.

16. Мазур С. А. теоретично-методологічні засади управління в регіональних економічних системах. URL : http://repository.vsau.org/getfile/1659.pdf (дата звернення: 15.08.2018).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Є. Войтик, Н. Г. Мазій