Державне управління регіональним розвитком: моделі та особливості запровадження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164596

Ключові слова:

регіональний розвиток, регіональна політика, модель, інтеграція, конкурентоспроможність

Анотація

Розглянуто моделі регіонального розвитку, їх компоненти та модель сталого розвитку у взаємозв’язку та балансі зазначених компонентів. Здійснено етимологію та аналіз соціальної складової регіонального розвитку в країнах ЄС та США. Проаналізовано значення та місце регіональної політики в умовах глобалізації та інтеграції з використанням стратегічного планування та стратегічного управління.

Посилання

Tereshchenko, H. V. (2012). Innovatsiinyi faktor v konteksti modelei rozvytku rehioniv. Efektyvna ekonomika, Issue 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=1661 [in Ukrainian].

Bibik, N. V. (2009). Modeli rehionalnoho rozvytku: teoretychni aspekty y osoblyvosti vykorystannia. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/2.pdf [in Ukrainian].

Kovtun, O. I. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichni alternatyvy zabezpechennia konkurentospromozhnosti rehionalnykh hospodarskykh system. Naukovyi visnyk NLTU, Issue 19/12, рр. 207-219 [in Ukrainian].

Tokar, V. (2011). Instytutsiini instrumenty mobilizatsiino-innovatsiinoi natsionalnoi modeli. Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky, Issue 1(66), рр. 86-93 [in Ukrainian].

Trofymova, V. V. (2010). Kontseptsiia staloho rozvytku yak osnova postindustrialnykh modelei rozvytku. Investytsii: praktyka ta dosvid, Issue 8, рр. 33-37 [in Ukrainian].

Tomareva-Patlakhova, V. V. (2013). Modeli rehionalnoho rozvytku v konteksti ekonomichnykh reform. Derzhava ta rehiony. Issue 1, рр. 76-80 [in Ukrainian].

Korzhenko, V. V., Meltiukhova, N. M., Odyntsova, H. S., Korzhenkо, V. V., Meltiukhovа, N. M. (Eds.). (2007). Tendentsii ta perspektyvy yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: derzhavno-upravlinski vymiry. Kharkiv: KharRI NAPA “Mahistr”. рр. 7 [in Ukrainian].

Nats. in-t strateh. doslidzh. ; In-t ekonom. prohnozuvannia NAN Ukrainy ; M-vo ekonomiky ta z pytan yevrop. intehr. Ukrainy. Halchynskyi, A. S, Heiets, V. M. (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004 – 2015 roky) “Shliakhom yevropeiskoi intehratsii”. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy. рр. 416 с. [in Ukrainian].

Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv. № 2850-IV. (2005). [in Ukrainian].

Rehionalnyi rozvytok Ukrainy. (2018). URL : https://decentralization.gov.ua/news/8127 [in Ukrainian].

Milczarek, D. (2005). Unia Europejska wobec wyzwaс globalizacji i regionalizmu. In Adamczyk, A., Borkowski, J. Regionalizm, polityka regionalna і Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Warszawa. 645 р.

Kanunnykov, A. (2018). Hrazhdanskoe obshchestvo y hosudarstvo v uslovyiakh kryzysa. URL : http://www.lawinrussia.ru/dokladi/2009-03-19/grazhdanskoe-obshchestvo-i-gosudarstvo-v-usloviyahkrizisa.html) [in Russian].

Nevskyi, S. M. (2006). Ekonomika povoiennoi Zakhidnoi Nimechchyny: na shliakhu do “ekonomichnoho dyva”. Moskva: TEYS. 167 р. [in Ukrainian].

Nahorna, L. P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst. Kyiv. рр. 167 [in Ukrainian].

Maksymenko, S., Kish, Ye, Lendbel, M., Maksymenka, S. (Eds.). (2000). Rehionalna polityka v krainakh Yevropy. Uroky dlia Ukrainy: Proekt Kyivskoho tsentru In-tu Skhid-Zakhid. Kyiv: Lohos.72 р. [in Ukrainian].

Mazur, S. A. (2018). Teoretychno-metodolohichni zasady upravlinnia v rehionalnykh ekonomichnykh systemakh. URL : http://repository.vsau.org/getfile/1659.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-22

Номер

Розділ

Механізми державного управління