DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164633

Особливості державного управління соціальними процесами

Т. К. Корецька

Анотація


Досліджено проблеми формування і функціонування системи державного управління соціальними процесами як основу вирішення завдань соціально-економічного розвитку. Встановлено, що сутність державного управління обумовлена функціями держави, які реалізуються у взаємодії із суспільством, у яких виявляється та конкретизується її суть та соціальне призначення держави. Науково обґрунтовано положення, що одним із головних завдань системи державного управління є створення сприятливих умов для реалізації можливостей соціальної системи, які виникають завдяки використанню різних методів управлінського впливу, які розширюють права і відповідальність різних суб’єктів самоврядування. На основі дослідження проблем соціально-економічного розвитку України встановлено, що Євроінтеграційні процеси, започатковані в Україні, вимагають реформування соціальної політики, соціального управління та формування нової системи соціальних цінностей.


Ключові слова


держава; управління; державне управління; соціальний процес; соціальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrishnova, O. A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky. Kyiv: Znannia, KOO. 254 p. [in Ukrainian].

Sulejmanova, V. Sh. (2005). Chelovecheskij kapital kak faktor evropejskoj jekonomicheskoj integracii. Vestnik TISBI, № 1, pp. 193-197 [in Russian].

Atamanchuk, V. G. (1997). Teorija gosudarstvennogo upravlenija. Moskva: Juridicheskaja literature. pp. 38 [in Russian].

Averianova, V. B. (Eds.). (1999). Derzhavne upravlinnia v Ukraini. (1999). Kyiv: TOV SOMY. 265 p. [in Ukrainian].

Kozlova, Ju. M., Popova, L. L. (Eds.). (1999). Administrativnoe pravo. Moskva: Jurist. pp. 483 [in Russian].

Liakhovych, H. I. (2009). Shchodo suchasnoho rozuminnia sutnosti ta osoblyvostei derzhavnoho upravlinnia v derzhavi. Visnyk KhNUVS, №3 (46), pp. 130 [in Ukrainian].

Funktsii derzhavnoho upravlinnia: poniattia, vydy ta yikhnia kharakterystyka. (2018). URL : http://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2907-funkcyi-derzhavnogo-upravlnnya-ponyattya-vidi-ta-yihnya-harakteristika.html [in Ukrainian].

Ekonomichni funktsii derzhavnoho upravlinnia. (2018). URL : https://vuzlit.ru/1298911/ekonomichni_funktsiyi_derzhavnogo_upravlinnya [in Ukrainian].

Aristova, I. V. (2006). Sotsialna funktsiia derzhavy yak vyznachalna katehoriia prava sotsialnoho zabezpechennia Ukrainy. Forum prava, №2, pp. 18-21. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06aivszu.pdf [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 30, st.141 [in Ukrainian].

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (2011). Vol. 1 – 8: Vol. 8: Publichne vriaduvannia. Kyiv: NAPA. pp. 536 [in Ukrainian].

Skurativskyi, V. A., Shevchenko, M. F. (1998). Sotsialni systemy ta sotsiolohichni metody yikh doslidzhennia. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia... Vol 1: Teoriia derzhavnoho upravlinnia. 748 p. [in Ukrainian].

Ibid. pp. 559.

Sotsialnyi protses i sotsialnyi prohres. (2018). URL : https://stud.com.ua/61770/sotsiologiya/sotsialniy_protses_sotsialniy_progres [in Ukrainian].

Sotsialni protsesy i yikh klasyfikatsiia. (2018). URL : https://stud.com.ua/76854/sotsiologiya/sotsialni_protsesi_klasifikatsiya [in Ukrainian].

Borshchuk, H. S., Tretiak, T. K., Koretska, T. K. (2018). Systemnyi analiz protsesiv formuvannia sotsialnoi polityky v suchasnykh umovakh. Efficiency of Public Administration, Issue 2 (55), pp. 25 [in Ukrainian].

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (2011)... Vol. 1: Teoriia derzhavnoho upravlinnia. pp. 562.

Dziubyk, S. (1999). Rol derzhavnykh orhaniv vlady v upravlinni sotsialno-ekonomichnymy protsesamy. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Issue 2, pp. 46, 47 [in Ukrainian].

Metody sotsialnoho upravlinnia. (2018). URL : http://ni.biz.ua/11-4/40936.html [in Ukrainian].

Sotsialni i sotsialno-psykholohichni metody. (2018). URL : http://ni.biz.ua/2-3/15556.html [in Ukrainian].

Metody sotsialnoho upravlinnia...

Stratehichne upravlinnia rozvytkom ahrarnykh formuvan. (2018). URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16589/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0% B0%D0%BD%20%D0%9E.%D0%86.%20.pdf [in Ukrainian].

Poniattia metodiv upravlinnia zemelnymy resursamy. (2018). URL : https://buklib.net/books/35328 [in Ukrainian].

Metody samovriaduvannia. (2018). URL : http://ni.biz.ua/2-3/15558.html [in Ukrainian].

Metody samoupravlinnia ta shliakhy yikh vdoskonalennia. (2018). URL : http://diplomba.ru/work/122428 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Знання, КОО, 2001. 254 с.

2. Сулейманова В. Ш. Человеческий капитал как фактор европейской экономической интеграции // Вестник ТИСБИ. 2005. №1. С. 193—197.

3. Атаманчук В. Г. Теория государственного управления : кур. лекц. Москва : Юридическая литература, 1997. С. 38.

4. Державне управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ : ТОВ СОМИ, 1999. 265 с.

5. Административное право : учебник / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. Москва : Юрист, 1999. С. 483.

6. Ляхович Г. І. Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі // Вісник ХНУВС. 2009. № 3 (46). С. 130.

7. Функції державного управління: поняття, види та їхня характеристика. URL : http://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2907-funkcyi-derzhavnogo-upravlnnya-ponyattya-vidi-ta-yihnya-harakteristika.html (дата звернення: 13.11.2018).

8. Економічні функції державного управління. URL : https://vuzlit.ru/1298911/ekonomichni_funktsiyi_derzhavnogo_upravlinnya (дата звернення: 13.11.2018).

9. Арістова І. В. Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України // Форум права. 2006. № 2. С. 18—21. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06aivszu.pdf (дата звернення: 13.11.2018).

10. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

11. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України. Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.]. Київ : НАДУ, 2011. С. 536.

12. Скуратівський В. А., Шевченко М. Ф. Соціальні системи та соціологічні методи їх дослідження. К. : Вид-во УАДУ, 1998. С. 22.

13. Енциклопедія державного управління... Т. 1. 748 с.

14. Там само. С. 559.

15. Соціальний процес і соціальний прогрес. URL : https://stud.com.ua/61770/sotsiologiya/sotsialniy_protses_sotsialniy_progres (дата звернення: 13.11.2018).

16. Соціальні процеси і їх класифікація. URL : https://stud.com.ua/76854/sotsiologiya/sotsialni_protsesi_klasifikatsiya (дата звернення: 13.11.2018).

17. Борщук Г. С., Третяк Т. К., Корецька Т. К. Системний аналіз процесів формування соціальної політики в сучасних умовах // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 2 (55) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 25.

18. Енциклопедія державного управління... Т. 1. С. 562.

19. Дзюбик С. Роль державних органів влади в управлінні соціально-економічними процесами // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України : в 2 ч. / за заг. ред. Б. Лугового, В. Князева. Київ : Вид-во УАДУ, 1999. Вип. 2. С. 46, 47.

20. Методи соціального управління. URL : http://ni.biz.ua/11-4/40936.html (дата звернення: 13.11.2018).

21. Соціальні і соціально-психологічні методи. URL : http://ni.biz.ua/2-3/15556.html (дата звернення: 13.11.2018).

22. Методи соціального управління...

23. Стратегічне управління розвитком аграрних формувань. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16589/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B 5%D0% BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E.%D0%86.%20.pdf (дата звернення: 13.11.2018).

24. Поняття методів управління земельними ресурсами. URL : https://buklib.net/books/35328/ (дата звернення: 13.11.2018).

25. Методи самоврядування. URL : http://ni.biz.ua/2-3/15558.html (дата звернення: 13.11.2018).

26. Методи самоуправління та шляхи їх вдосконалення. URL : http://diplomba.ru/work/122428 (дата звернення: 13.11.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. К. Корецька