DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.57.2018.164637

Теоретичні аспекти управління персоналом органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад

І. Б. Кіцак

Анотація


Проаналізовано основні підходи до визначення понять “посада”, “персонал” та “управління персоналом”. На підставі аналізу теоретичних напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі публічного управління та адміністрування, а також чинного законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування запропоновано визначення поняття управління персоналом органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.

Ключові слова


персонал; управління персоналом; об’єкт і суб’єкт управління персоналом; трудовий потенціал; кадри; управління персоналом в органах місцевого самоврядування; об’єднані територіальні громади

Повний текст:

PDF

Посилання


Fajol, A., Jemerson, G., Tejlor, F., Ford, T. (1992). Upravlenie – eto nauka i isskustvo. Moskva: Respublika. 83 р. [in Russian].

Vesnin, V. (2008). Upravlenie personalom. Moskva: Prospekt. pp. 2 [in Russian].

Havkalova, N., Mosumova, A. (2016). Upravlinnia personalom v publichnykh orhanizatsiiakh: osoblyvosti ta problemy. Efektyvna ekonomika, Issue 6. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5018 [in Ukrainian].

Parkhomenko-Kutsevil, O. (2010). Suchasna systema upravlinnia personalom derzhavnoi sluzhby Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku. Demokratychne vriaduvannia, Issue 5. URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik5/fail/+Parhomenko.pdf [in Ukrainian].

Honcharuk, N. T. (2012). Upravlinnia kerivnym personalom u sferi derzhavnoi sluzhby Ukrainy: teoriia ta praktyka. Dnipropetrovsk: DRIPA NAPA. 343 р. [in Ukrainian].

Oluiko, V. M. (2005). Kadrovi protsesy v derzhavnomu upravlinni Ukrainy: stan i perspektyvy rozvytku. Khmelnytskyi: Vyd-vo KhUUP. 326 р. [in Ukrainian].

Rachynskyi, A. P. (2009). Stratehichne upravlinnia personalom v orhanakh derzhavnoi vlady (teoretyko-metodolohichnyi analiz). Kyiv: NAPA. 316 р. [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin Yu. P. (Eds.). Reformuvannia derzhavnoi kadrovoi polityky v Ukraini. (2015). Kyiv : NAPA. 408 p. [in Ukrainian].

Kibanova, L. Ja. (Ed.). (2005). Upravlenie personalom organizacii. (3rd ed.). Moskva: INFRA-M. pp. 56 [in Russian].

Mykhailova, L. I. (2007). Upravlinnia personalom. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. p. 12 [in Ukrainian].

Vynohradskyi, M. D., Vynohradska, A. M., Shkanova, O. M. (2009). Upravlinnia personalom. (2nd ed.). Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. Р. 36 [in Ukrainian].

Krushelnytska, Ya. V. (2018). Upravlinnia personalom. URL : http://library.if.ua/books/45.html [in Ukrainian].

Kyrychenko, O. A. (2018). Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti. URL : http://ukrkniga.org.ua/ ukrkniga-text/books/_book-721.html [in Ukrainian].

Butko, M. P. (Ed.). (2011). Menedzhment dlia publichnoi vlady. Nizhyn: Aspekt-Polihraf. 360 р. [in Ukrainian].

Rachynskyi, A. P. (2008). Upravlinnia personalom v orhanakh derzhavnoi vlady, orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv: NAPA. pp. 9 [in Ukrainian].

Ruliev, V. A., Hutkevych, S. O., Mostenska, T. L. (2012). Upravlinnia personalom. Kyiv: KONDOR. pp. 12 [in Ukrainian].

Kibanova, L. Ja. (Ed.). (2005). Upravlenie personalom organizacii… pp. 85.

Havkalova, N., Mosumova, A. (2016). Upravlinnia personalom v publichnykh orhanizatsiiakh: osoblyvosti ta problemy…

Pokotylo, T. V. (2015). Problemy rozvytku trudovoho potentsialu v orhanakh publichnoi sluzhby. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 1 (48), рр. 187 [in Ukrainian].

Kolesnikov, B. P. (2004). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti roboty kadrovykh sluzhb v orhanakh vykonavchoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia. Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnya, Issue 1, рр. 178-183 [in Ukrainian].

Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. № 2493-III. (2001) [in Ukrainian].

Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. № 2489. (2015). [in Ukrainian].

Kitsak, I. B. (2018). Upravlinnia personalom orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: pidkhody do vyznachennia poniattia, Problemy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini, Proceedings of the Conference Title. Lviv: LRIPA NAPA, рр. 303-306 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Т. Управление – это наука и исскуство. Москва : Республика, 1992. 83 с.

2. Веснин В. Р. Управление персоналом. Москва : Проспект, 2008. С. 2.

3. Гавкалова Н., Мосумова А. Управління персоналом в публічних організаціях: особливості та проблеми // Ефективна економіка. 2016. Вип. 6. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5018 (дата звернення: 14.11.2018).

4. Пархоменко-Куцевіл О. Сучасна система управління персоналом державної служби України: проблеми та перспективи розвитку // Демократичне врядування. 2010. Вип. 5. URL :  http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik5/fail/+Parhomenko.pdf (дата звернення: 01.11.2018).

5. Гончарук Н. Т. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. 343 с.

6. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку : монографія. Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2005. 326 с.

7. Рачинський А. П. Стратегічне управління персоналом в органах державної влади (теоретико-методологічний аналіз) : монографія. Київ : НАДУ, 2009. 316 с.

8. Реформування державної кадрової політики в Україні : навч.-метод. посіб. /ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Нац. агентство України з питань держ. служби ; Центр адапт. держ. служби до стандартів Європ. Союзу. Київ : НАДУ, 2015. 408 с.

9. Управление персоналом организации : учебник / под ред. Л. Я. Кибанова. 3-е изд., доп. и перераб. Москва : ИНФРА-М, 2005. С. 56.

10. Михайлова Л. І. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. С. 12.

11. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. С. 36.

12. Крушельницька Я. В. Управління персоналом. URL :  http://library.if.ua/books/45.html (дата звернення: 14.09.2018).

13. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. URL : http://ukrkniga.org.ua/ ukrkniga-text/books/_book-721.html (дата звернення: 14.09.2018).

14. Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. /за заг. ред. д-ра екон. наук. проф. М. П. Бутка. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 360 с.

15. Рачинський А. П. Управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування : навч. посіб. Київ : Вид-во НАДУ, 2008. С. 9.

16. Рульєв В. А., Гуткевич С. О., Мостенська Т. Л. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : КОНДОР, 2012. С. 12.

17. Управление персоналом организации… С. 85.

18. Гавкалова Н., Мосумова А. Управління персоналом в публічних організаціях: особливості та проблеми…

19. Покотило Т. В. Проблеми розвитку трудового потенціалу в органах публічної служби // Теорія та практика державного управління. 2015.  Вип. 1 (48). С. 187.

20. Колесніков Б. П. Шляхи підвищення ефективності роботи кадрових служб в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Вип. 1. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2004. С. 178—183.

21. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України № 2493-III від 07.06.2001 р.  URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (дата звернення: 15.10.2018).

22. Про службу в органах місцевого самоврядування : проект нової редакції Закону України (номер реєстрації 2489 від 30.03.2015 р.). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54569&pf35401=425713 (дата звернення: 15.10.2018).

23. Кіцак І. Б. Управління персоналом органів місцевого самоврядування: підходи до визначення поняття // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 303—306.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. Б. Кіцак