DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168708

Сутність та особливості здійснення митного контролю

В. М. Товт

Анотація


Розглянуто сутність та особливості здійснення митного контролю. Здійснено оцінку підходів науковців до розуміння сутності контролю та митного контролю. Досліджено особливості здійснення митного контролю в сучасних умовах та його ознаки. Проаналізовано основні елементи митного контролю та їх взаємозв’язок.


Ключові слова


контроль; митний контроль; митна система; органи митного контролю; контрольні процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynets, F. F., Usach, B. F., Vyhovska, N. H., Petrenko, N. I. & Shyhun, M. M. (2001). Audyt i reviziia pidpryiemnytskoi diialnosti. Zhytomyr: PP “Ruta”. ðð. 11 [in Ukrainian].

Butynets, F. F., Drabanich, A. V. (2016). Intehrovanyi oblik yak zasib upravlinnia pidpryiemstvom. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii, ¹ 2, ðð. 12-24 [in Ukrainian].

Romaniv, M. V. (2000). Stanovlennia ta rozvytok derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini (Candidate’s thesis), Kyiv [in Ukrainian].

Drozd, I. K., Shevchuk, V. O. (2007). Derzhavnyi finansovyi kontrol. Kyiv: Imeks-LTD. 304 p. [in Ukrainian].

Melnyk, M. V., Panteleev, A. S., Zvezdin, A. L. (2007). Revizyia i kontrol. Moskva: KnoRus. 520 p. [in Russian].

Bakumenko, V. D. (2003). Filosofsko-metodolohichni zasady derzhavno-upravlinskykh rishen. In Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problemy. Kyiv: Milenium. pp. 147-169 [in Ukrainian].

Bardash, S. V. & Osadcha, T. S. (2013). Metody kontroliu u sferi hospodariuvannia: teoretychnyi ta prakseolohichnyi aspekty. URL : http://soskin.info/userfiles/file/2013/9-10.../Bardash-Osadcha.doc [in Ukrainian].

Bekker, H. S. (2003). Chelovecheskoe povedenie. Ekonomycheskyi pokhod. In Izbrannye trudy po ekonomicheskoi teorii. Moskva: Izd-vo HUVShÅ. 174 p [in Russian].

Kocheryn, E. A. (2000). Osnovy hosudarstvenno ³ upravlencheskoho kontrolia. Moskva: Informatsyjnno-izdatelskyi dom “Filin”. pp. 4 [in Russian].

Mytnyi kodeks Ukrainy. (2012) [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur (Kiotska konventsiia). (1973) [in Ukrainian].

Regulation (EC) ¹ 4502008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Custom Code (Modernized Customs Code). Official Journal of European Communities, L 145, ðð. 1-67.

Martyniuk, V. P. (2010). Pro dotsilnist vykorystannia termina “mytna systema derzhavy”. Mytna bezpeka, ¹ 2, ðð. 145 [in Ukrainian].

Diomin, Yu. M., Diomina, S. Yu., Zhelezniak, N. M. & Yuldasheva, O. H. (Ed.). (2009). Mytne pravo Ukrainy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. pp. 136 [in Ukrainian].

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. pp. 14 [in Ukrainian].

Bilukha, M. T., Mykytenko, T. V. (2004). Mytnyi kontrol: orhanizatsiia i metodolohiia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), ¹ 1(64), pp. 182 [in Ukrainian].

Hodovanets, O. V. (2016). Mytnyi kontrol: sutnist ta ekonomichnyi zmist. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Issue 20, pp. 159-163 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Г., Петренко Н. І., Шигун М. М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Житомир : ПП “Рута”, 2001. С. 11.

2. Бутинець Ф. Ф., Драбаніч А. В. Інтегрований облік як засіб управління підприємством // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2016. № 2. С. 8.

3. Романів М. В. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : дис. канд. екон. наук : 28.02.2000. Київ, 2000. С. 27.

4. Дрозд І. К., Шевчук В. О. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. Київ : Імекс-ЛТД, 2007. 304 с.

5. Мельник М. В., Пантелеев А. С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль : учеб. пособ. Москва : КноРус, 2007. 520 с.

6. Бакуменко В. Д. Філософсько-методологічні засади державно-управлінських рішень // Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра філос. н., проф. В. М. Князєва. Київ : Міленіум, 2003. С. 147—169.

7. Бардаш С. В., Осадча Т. С. Методи контролю у сфері господарювання: теоретичний та праксеологічний аспекти. URL : soskin.info/userfiles/file/2013/9-10.../Bardash-Osadcha.doc (дата звернення: 12.01.2019).

8. Беккер Г. С. Человеческое поведение. Экономический поход // Избранные труды по экономической теории / пер. с англ. ; [сост., науч. ред. послеслов. Р. И. Капелюшников, предислов. М. И. Ленин]. Москва : Изд-во ГУВШЭ, 2003. 174 с.

9. Кочерин Е. А. Основы государственно и управленческого контроля. Москва : Информационно-издательский дом “Филинъ”, 2000. С. 4.

10. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495- 17/page18 (дата звернення: 12.01.2019).

11. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/995_643/page (дата звернення: 12.01.2019).

12. Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Custom Code (Modernized Customs Code) // Official Journal of European Communities. 2018. L 145. Р. 1—67.

13. Мартинюк В. П. Про доцільність використання терміна “митна система держави” // Митна безпека. 2010. № 2. С. 145. (Серія “Економіка”).

14. Дьомін Ю. М., Дьоміна С. Ю., Железняк Н. М. [та ін.]. Митне право України : [навч. посіб.] / за заг. ред. О. Х. Юлдашева. Київ : Центр учбової літератури, 2009. С. 136.

15. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : [монографія]. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. С. 14.

16. Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Митний контроль: організація і методологія // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 1(64). С. 182.

17. Годованець О. В. Митний контроль: сутність та економічний зміст // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 159—163 (Серія “Економічні науки”).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. М. Товт