DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175025

Моделі публічного управління у сфері етнополітичних відносин: теоретичний аспект

Н. П. Підбережник

Анотація


Охарактеризовано основні моделі публічного управління етнополітичними відносинами в багатоетнічних суспільствах, зокрема теоретичні аспекти політики мультикультуралізму, міжетнічної інтеграції та асиміляції, сегрегації.


Ключові слова


публічне управління; етнополітичні відносини; етнополітика; мультикультуралізм; асиміляція; інтеграція; сегрегація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Berghe P. Multicultural Democracy: Can it work? / P. Berghe // Nations and Nationalism [Text]. — 2002. — № 8(4). — Р. 33—63.
2. Колодій А. Ф. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США [Електронний ресурс] / А. Ф. Колодій. — Режим доступу : http://political-studies.com/?p=1235.
3. Там само.
4. М’язова І. Ю. Про місце та роль мультикультуралізму в комунікативному просторі / І. Ю. М’язова // Філософські проблеми гуманітарних наук [Текст]. — 2008. — № 12/13. — С. 156.
5. Дрожжина С. В. Методологічні виміри інтелектуального осягнення й розуміння полікультурного суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Дрожжина. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/gum/2009_2/25.pdf.
6. Висоцька Н. О. Концепція мультикультуралізму і питання естетики / Н. О. Висоцька // Питання літературознавства [Текст] : наук. зб. — Вип. 77. — Чернівці : Рута, 2009. — С. 111, 112.
7. Козловець М. А. Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства [Електронний ресурс] / М. А. Козловець, М. О. Михайлова. — Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/13400/1/Kozlovec_Mthajlova.pdf.
8. Heywood A. Multiculturalism, Identity and Diversity [Electronic resource] / A. Heywood. — Access mode : www.andrewheywood.co.uk/resources/MulticulturalismIdentity Diversity.doc.
9. Суконкина Т. Н. Феномен мультикультурализма в современном обществе / Т. Н. Суконкина // Практична філософія [Текст]. — 2008. — № 4. — С. 37.
10. Шилз Е. А. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство / Едвард А. Шилз // Журнал “Ї” [Електронний ресурс]. — 2001. — № 21. — С. 101. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n21texts/shilz.html.
11. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації [Текст] : [монографія] / В. І. Андріяш. — Миколаїв : Вид-во. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — С. 135.
12. Українське суспільство 1992 – 2008 : соціологічний моніторинг [Текст] / [за ред. В. Ворони, М. Шульги]. — К. : Інститут соціології НАН України, 2008. — С. 133.
13. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації... — С. 135.
14. Эпштейн М. Новый вид свободы – транскультура [Электронный ресурс] / Михаил Эпштейн. — Режим доступа : www. veer.info/ 59/epst_tra. Html.
15. Луцишин Г. Особливості впливу міжетнічних відносин на розвиток політичної нації / Г. Луцишин // Етнополітологія та етнодержавознавство [Текст]. — [Б. м. : б. в.]. — С. 168.
16. Там само… — С. 168.
17. Володько В. Моделі соціокультурної адаптації мігрантів / В. Володько, О. Ровенчак // Вісник Львівського університету [Електроний ресурс]. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. — Вип. 2. — (Серія соціологічна). — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_sociology/2008_02/Volodko,%20Rovenchak.pdf.
18. Андріяш В. І. Концептуальні моделі державного регулювання сучасних етнополітичних процесів / В. І. Андріяш // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. — 2013. — № 10. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=646.
19. Там само.
20. Мукомель В. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии) / В. Мукомель // Социологические исследования [Текст]. — 2005. — № 2. — С. 57.
21. Андріяш В. І. Концептуальні моделі державного регулювання сучасних етнополітичних процесів…


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. П. Підбережник