DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175027

Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні

О. С. Полякова

Анотація


Досліджено джерела формування сучасної термінологічної системи в сфері
публічного управління правовою освітою в Україні. Запропоновано та обґрунтовано необхідність проведення словникової кодифікації термінів у сфері публічного управління правовою освітою, що дасть змогу визначити можливі межі її функціонування та надасть можливість підвищити її результативність.


Ключові слова


публічне управління; правова освіта; термінологічна система; словникова кодифікація термінів; джерела формування термінів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Теорія та історія державного управління [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова [та ін.]. — К. : Видавничий дім “Професіонал”, 2008. — С. 37.
2. Ковбасюк Ю. Проблеми формування понятійнокатегоріальної системи публічного управління / Ю. Ковбасюк // Понятійнокатегоріальний апарат публічного управління [Текст] : матер. методолог. семін. у форматі відеоконф. (31 березня 2010 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Ю. П. Сурміна, В. П. Трощинського ; передмова Ю. В. Ковбасюка. — К. : НАДУ, 2010. — С. 7.
3. Ковальська О. П. Управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. “Теорія і методика управління освітою” / О. П. Ковальська. — К. : [б. в.], 2012. — 20 с.
4. Мартинов М. П. Організаційноправові засади управління юридичною освітою в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / М. П. Мартинов. — Запоріжжя : [б. в.], 2012. — 19 с.
5. Словник української мови [Текст] : в 11 т. Т. 10 / редкол. : I. К. Бiлодiд (голова) [та ін.] ; Акад. наук Укр. РСР, Iнт мовознавства iм. О. О. Потебні. — К. : Наукова думка, 1979 – 1980. — С. 88.
6. Сурмін Ю. П. Терміни з державного управління / Ю. П. Сурмін // Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — С. 703.
7. Державне управління [Текст] : словн.довід. / [уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар та ін.] ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. — К. : Видво УАДУ, 2002. — 228 с.
8. Методологія державного управління [Текст] : словн.довід. / уклад. В. Д. Бакуменко (кер. авт. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. — К. : Видво НАДУ, 2004. — 196 с.
9. Державне управління та державна служба [Текст] : словн.довід. / [авт.уклад. О. Ю. Оболенський]. — К. : Видво КНЕУ, 2005. — 480 с.
10. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління [Текст] / В. Я. Малиновський. — К. : Атіка, 2005. — 240 с.
11. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с.
12. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України ; [наук.ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.]. — К. : НАДУ, 2011.
13. Трощинський В. П. Публічне управління / В. П. Трощинський // Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — С. 605.
14. Понятійнокатегоріальний апарат публічного управління [Текст] : матер. методолог. семін. у форматі відеоконф. (31 березня 2010 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Ю. П. Сурміна, В. П. Трощинського ; передмова Ю. В. Ковбасюка. — К. : НАДУ, 2010. — 96 с.
15. Публічне управління: шляхи розвитку [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (26 листопада 2014 р., м. Київ) : у 2 т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. — К. : НАДУ, 2014.
16. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник [Текст] : довід. вид. / С. У. Гончаренко. — К. : Либідь, 1997. — 376 с.
17. Педагогічний словник [Текст] : словарь / за ред. М. Д. Ярмаченка. — К. : Педагогічна думка, 2001. — 516 с.
18. Енциклопедія освіти [Текст] / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
19. Державне управління у сфері освіти [Текст] : глосарій з дисциплін магістерської програми за спеціальністю “Державне управління в сфері освіти” / [авт. кол. : Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. — К. : НАДУ, 2013. — 48 с.
20. Громадянська освіта: теорія і методика навчання [Текст] / [автор. кол. : Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков та ін.]. — К. : Видво ЕТНА1, 2008. — 174 с.
21. Джуліман Е. Навчання молоді правам людини [Текст] : посібник [для організаторів освітніх заходів з прав людини для молоді] / Е. Джуліман, Л. Юрт ; [адапт., ред. та доп. укр. мовою С. Буров, К. Рєуцький]. — Х. : Права людини, 2009. — 156 с.
22. Компас [Електронний ресурс] : посіб. з освіти в галузі прав людини за участі молоді / П. Брандер, Л. де Вітте, Н. Гані [та ін.] ; за ред. П. Брандер, Е. Кін, В. Юхаж [та ін.] ; остат. ред. Р. Гомес. — 2012. — Режим доступу : http://dsmsu.gov.ua/media/2015/04/08/24/compass_.pdf.
23. Освіта для демократичного громадянства [Текст] : посібник [для підготовки вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини] (вдосконалена версія – вересень 2007) / [Р. Голлоб, Е. Хаддестон, П. Крапф та ін.] ; пер. з англ. та адапт. Л. М. Ващенко ; за ред. Е. Хаддестона ; за заг. ред. укр. версії : Н. Г. Протасова. — К. : НАДУ, 2009. — 92 с.
24. Посібник для тренерів неформальної освіти [Текст] / [авт. кол. : Н. Трамбовецька, О. Іванік, М. ГавінекДагаргулія та ін.]. — К. : [б. в.], 2015. — 71 с.
25. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [Текст] / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — К. ; Сiмферополь : Унiверсум, 2013. — 536 с.
26. Юридична енциклопедія [Текст] : в 6 т. / [редкол. : Ю С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. — К. : Українська енциклопедія, 1998 – 2004.
27. Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. — К. : Кондор, 2006. — 477 с.
28. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. О. Котюк. — К. : Атіка, 2005. — 592 с.
29. Лоджук М. Т. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога [Текст] : монографія / М. Т. Лоджук. — Одеса : Фенікс, 2015. — 328 с.
30. Правове виховання в сучасній Україні [Текст] : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. — 2ге вид., переробл. і допов. — Х. : Право, 2013. — 440 с.
31. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Ф. Скакун. — Вид. стер. — Х. : Консум, 2009. — 655 с.
32. Словничок юридичних термінів [Текст] : навч. посіб. / уклад. В. П. Марчук. — К. : МАУП, 2003. — 128 с.
33. Ковбасюк Ю. Проблеми формування понятійнокатегоріальної системи публічного управління... — С. 5—9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. С. Полякова