DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175028

Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні

О. Є. Войтик

Анотація


Розглянуто теоретичні основи регіону як цілісної господарської системи в
державному управлінні. Обґрунтовано суть регіону та основні підходи до визначення цього поняття в науковій літературі. Проаналізовано критерії, на основі яких можна виокремити кордони окремих регіонів держави. Узагальнено ознаки, які характеризують регіон як цілісну систему. Зроблено висновок, що регіон є цілісною системою, якій притаманні свої особливості, які виділяють його з-поміж інших територіальних утворень.


Ключові слова


регіон; державне управління; система; держава

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Советский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. А. М. Прохорова. — М. : Советская энциклопедия, 1982. — 1600 с.
2. Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, І. В. Вахович. — Луцьк : ЛДТУ, 2002. — 248 с.
3. Словарь иностранных слов [Текст]. — М. : Русский язык, 1986. — 608 с.
4. Словник з регіональної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eu.prostir.ua/library/1405.html.
5. Великий тлумачний словник української мови [Текст] / уклад. і голова ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. — 1440 с.
6. Романюк С. А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості: Регіональні дослідження [Текст] : [монографія] / С. А. Романюк. — К. : УАДУ, 2001. — 112 с.
7. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів [Текст] / під ред. С. Максименка. — К. : Міленіум, 2001. — 244 с.
8. Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону... — С. 29, 30.
9. Макогон Ю. В. Нова регіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку / Ю. В. Макогон // Схід [Текст]. — 2005. — № 3(69). — С. 14—27.
10. Коваленко Е. Г. Региональная экономика и управление [Текст] : учеб. пособ. / Е. Г. Коваленко. — СПб. : Питер, 2005. — 288 с.
11. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, діагностика [Текст] : монография / А. Н. Тищенко, И. А. Кизим, А. И. Кубах [и др.]. — Х. : ИД “ИНЖЕК”, 2005. — 176 с.
12. Продуктивні сили економічних районів України [Текст] / Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк, О. В. Горська [та ін.]. — К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000. — 520 с.
13. Панько М. В. Регіон як системне поняття [Електронний ресурс] / М. В. Панько. — Режим доступу : http://www.confcontact.com/20100916/ek_panko.htm.
14. Ґудзь П. В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій [Текст] / П. В. Гудзь. — Донецьк : ІЕПД НАН України ; ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2001. — С. 15.
15. Региональная экономика [Текст] : учеб. пособ. / под ред. М. В. Степанова — М. : ИНФРА – М ; Изд-во Рос.экон. акад., 2002. — С. 14.
16. Прокопенко В. Л. Теоретичні аспекти системного дослідження економіки регіонів / В. Л. Прокопенко // Теорії мікро-макроекономіки [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 17. — К. : [б. в.], 2006. — С. 32—37.
17. Макогон Ю. В. Нова регіональнаекономічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку...
18. Феріна О. Податкові важелі соціально-економічного розвитку регіону. [Електронний ресурс] / О. Феріна. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/13_98626.doc.htm.
19. Там само.
20. Куйбіда В. С. Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти [Текст] / В. С. Куйбіда, І. Я. Заєць. — Х. : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010. — 480 с.
21. Панько М. В. Теоретичні підходи до формування змісту економічного поняття “регіон” / М. В. Панько // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України [Текст] : зб. наук.-техн. пр. — Вип. 20.11. — Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. — С. 181—185.
22. Романова Т. В. Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття “регіон” [Електронний ресурс] / Т. В. Романова. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1053.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Є. Войтик