DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175029

Активізація факторів ефективності комунікації в державному управлінні

С. Н. Ганущин

Анотація


Здійснено аналіз та узагальнення щодо наукових підходів до змісту категорії
ефективності в економічних науках і державному управлінні, визначення критеріїв і факторів забезпечення ефективності комунікацій в державному управлінні та способів їх активізації. Запропоновано схему комплексу факторів підвищення ефективності комунікацій, яка може слугувати основою, алгоритмом розроблення методик кількісної та якісної оцінки ефективності комунікацій в державному управлінні.


Ключові слова


державне управління; ефективність; комунікація; критерії та фактори ефективної комунікації; оцінка ефективності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. План діяльності Міністерства інформаційної політики України на 2016 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mip.gov.ua/documents/57.html.

2. Стратегія реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249175778.

3. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.

4. Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] / А. Д. Шеремет. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 415 с.

5. Подольська В. О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. — К. : ЦУЛ, 2007. — 488 с.

6. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності [Текст] / С. В. Мочерний. — К. : Академія, 2005. — 280 с.

7. Жнякін Б. О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для вуз. / Б. О. Жнякін , В. В. Краснова. — Донецьк : Альфа-прес, 2005. — 160 с.

8. Мельник Л. Г. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для вуз. / Л. Г. Мельник, О. Л. Корінцева. — Суми : Університетська книга, 2004. — 416 с.

9. Салига К. С. Ефективність господарської діяльності підприємства [Текст] : монографія / К. С. Салига. — Запоріжжя : ЗЦНТІ, 2005. — 180 с.

10. Безугла В. О. Страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. вуз. / В. О. Безугла, І. І. Постіл. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 680 с.

11. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Ф. В. Горбонос [та ін.]. — К. : Знання, 2010. — 463 с.

12. Хейне П. Экономический образ мышления [Текст] / П. Хейне, П. Боуттке, Д. Причитко ; пер. с англ. — М. : Вильямс, 2007. — 544 с.

13. Друкер П. Практика менеджмента [Текст] / П. Друкер ; пер. с англ. — М. : Вильямс, 2006. — 400 с.

14. Хейне П. Экономический образ мышления [Текст] / П. Хейне, П. Боуттке, Д. Причитко ; пер. с англ. — М. : Вильямс, 2007. — 544 с.

15. Лобай Р. Р. Теоретичні підходи до визначення ефективності економічної діяльності / Р. Лобай // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. ЛРІДУ. — Вип. 36 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 353—361.

16. Деловые коммуникации: теория и практика [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://stud.com.ua/50362/menedzhment/dilovi_komunikatsiyi.

17. Ефективна комунікація (спілкування) — важлива якість керівництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/34251.

18. Аудиторія комунікації: об’єктивні і суб’єктивні характеристики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studme.com.ua/15480816/menedzhment/auditoriya_kommunikatsii_obektivnye_subektivnye_harakteristiki.htm.

19. Нікітін А. В. Маркетинг в банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buklib.net/books/21851.

20. Моделі комунікації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studme.com.ua/11930124/menedzhment/modeli_kommunikatsii.htm.

21. Шарков Ф. И. Коммуникология. Основы теории коммуникации [Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. — М. : Дашков и Ко, 2009. — 592 с.

22. Фактори підвищення ефективності комунікацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://stud.com.ua/50404/menedzhment/faktori_pidvischennya_efektivnosti_komunikatsiy#85.

23. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации [Текст] / С. В. Шекшня. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : [б. и.], 2002. — 368 с.

24. Мескон M. Основи менеджменту [Текст] / M. Мескон, M. Альберт, Ф. Хедоурі ; пер. с англ. — М. : Издательство “Дело”, 1997. — 704 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. Н. Ганущин