DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175036

Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади

Н. П. Дяченко

Анотація


Здійснено класифікацію видів прогнозів та принципів їх формування. Проаналізовано стан прогнозно-експертної діяльності. Виявлено механізми сприяння ефективності прогнозування.


Ключові слова


прогнозування, органи державної влади, державне управління; інформаційно-аналітичне забезпечення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Політична аналітика в системі публічного управління [Текст] : навч. посіб. / С. О. Телешун [та ін.] ; заг. ред. С. О. Телешун ; Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2008. — С. 3.

2. Ахременко А. С. Динамический подход к математическому моделированию политической стабильности [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.politstudies.ru/fulltext/2009/3/10.pdf.

3. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование [Текст] : кур. лекц. / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. — М. : Педагогическое общество России, 2002. — 392 с.

4. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с.

5. Тагірова Г. В. Соціальне прогнозування як засіб регулювання суспільних відносин [Текст] : автореферат... к. філософ. наук, спец.: 09.00.03. – “Соціальна філософія та філософія історії” / Тагірова Г. В. — К. : Ін-т вищої освіти, 2010. — С. 9.

6. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування [Текст] / В. М. Геєць. — 2-ге вид. — Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2008. — 396 с.

7. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування [Текст] : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. — К. : К.І.С., 2014. — С. 11.

8. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Текст] : навч. посіб. з компакт-дис- ком / К. М. Бліщук, А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. — К. : К.І.С., 2014. — С. 7.

9. Вировий С. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування / С. Вировий // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 39 / за заг. ред. чл. кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 508 с.

10. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України № 1602-III від 23.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2000. — № 25.

11. Титатенко О. Р. Вплив електронного урядування на ефективність діяльності експертно-аналітичних центрів / О. Р. Титаренко // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матер. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. “Дні інформаційного суспільства – 2015” (19 – 20 травня 2015 р., м. Київ) / упоряд. : М. Малюга ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. — К. : Видавництво “Тезис”, 2015. — С. 39, 40.

12. Телешун С. О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації [Текст] : кур. лекц. / С. О. Телешун, А. С. Баронін ; Благодійний фонд “Співдружність”. — К. : Видавець Паливода А. В., 2001. — С. 5.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. П. Дяченко