DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175041

Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів

І. І. Колосовська

Анотація


Обґрунтовано роль комунікативної складової у системі публічного управління. Проаналізовано особливості комунікативної діяльності в контексті взаємодії між органами влади і громадськістю. Акцентовано увагу на важливості використання системного підходу з метою підвищення ефективності комунікативної складової у функціонуванні інститутів публічної влади.


Ключові слова


публічне управління; інститути публічної влади; громадянське суспільство; комунікативна складова; зв’язки з громадськістю; PR-діяльність; зворотній зв’язок

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Harlow Rex F. Building a Public Relations Definition / Rex F. Harlow // Public Relations Review [Text]. — 1976. — № 4. — Vol. 2. — P. 36.

2. Bernays E. Down with Image, Up with Reality / Е. Bernays // Public relation Quarterly [Text]. — 1977. — № 1. — Vol. 22. — P. 12.

3. Почепцов Г. Паблік рілейшнз [Текст] : навч. посіб. / Г. Почепцов. — К. : Знання, 2006. — С. 16.

4. James E. Grunig Excellenct in Public Relations and Communication Management [Text] / James E. Grunig. — N.-Y. : [s. n.], 1992. — Р. 294.

5. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект [Текст] : дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Н. М. Драгомирецька. — К. : [б. в.], 2007. — С. 67.

6. Колосок С. В. Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” / С. В. Колосок. — К. : [б. в.], 2003. — С. 7.

7. Королько В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика [Текст] / В. Г. Королько. — 2-е вид. доп. — К. : Скарби, 2001. — С. 18.

8. Почепцов Г. Стратегические коммуникации. Стратегические коммуникации в политике, бизнесе и государственном управлении [Текст] / Г. Почепцов. — К. : Альтерпрес, 2008. — С. 36—38.

9. Плохих В. І. Соціально-комунікативна проблематика у дослідженнях державно-управлінських відносин / В. І. Плохих // Державне управління. Політологія [Текст] : зб. наук. пр. — 2010. — Т. 125. — Вип. 12. — С. 40.

10. Глубоченко К. О. Класифікація соціальних комунікацій у системі державного управління за ознаками їх спрямованості / К. О. Глубоченко // Актуальні проблеми державного управління [Текст]. — 2011. — № 1(39). — С. 358.

11. Колосовська І. І. Вплив інформаційно-комунікативних технологій на формування іміджу інститутів публічної влади в масовій свідомості / І. І. Колосовська // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 30. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 189.

12. Драгомирецька Н. Аналіз позицій PR стосовно формування її моделі в комунікативній діяльності державного службовця / Н. Драгомирецька // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 2. — К. : НАДУ, 2004. — С. 180.

13. Мазур В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні / В. Г. Мазур // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. — 2011. — № 8. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313.

14. Розвиток громадянського суспільства в Україні [Текст] : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горєлов [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного. — К. : НІСД, 2015. — С. 55.

15. Романенко Є. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження / Є. Романенко // Державне управління та місцеве самоврядування [Текст]. — 2014. — Вип. 2(21). — С. 199.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. І. Колосовська