DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175042

Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками

А. Й. Серант, Ю. І. Соха

Анотація


Досліджено проблеми формування системи управління природно-техногенною безпекою як складовою національної безпеки України. Запропоновано підходи до формування механізмів управління природно-техногенною безпекою.


Ключові слова


безпека; національна безпека; природно-технгенна безпека; управління; механізми управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Біляцький С. Д. Нові процеси улаштування світу / С. Д. Біляцький, Н. В. Ярова // Стратегічна панорама [Текст]. — 2002. — № 2. — С. 59—64.

2.Валевський О. Л. Структура геополітичних інтересів України [Текст] : монографія / О. Л. Валевський, М. М. Гончар. — К. : НІСД, 1995. — 94 с.

3.Вернадський В. Декілька слів про ноосферу / В. Вернадський // Хроніка [Текст]. — 2004. — Вип. 57/58. — С. 485—495.

4.Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук. ред. кол. Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. — Т. 4 : Галузеве управління / наук.-ред. кол. : М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) та ін. — 2011. — 648 с.

5. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук. ред. кол. Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. — Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. — 2011. — 692 с.

6. Акимов В. А. Катастрофы и безопасность [Текст] / В. А. Акимов, В. А. Владимиров, В. И. Измалков ; МЧС России. — М. : Деловой экспресс, 2006. — 392 с.

7. Протоколы. Третья Всемирная конференция ООН по снижению рисков бедствий. 14 – 15 марта 2015 года [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://www.unisdr.org/files/45069_proceedingsthirdunwcdrrru.pdf.

8. Проблемы экологии и техногенно-экологической безопасности [Текст] / А. Б. Ступин [и др.] ; под общ. ред. А. Б. Ступина. — Донецк : ДонНУ, 2010. — 503 с.

9. Снижение риска катастроф: задача развития. Глобальный доклад. Программа развития Организации Объединенных Наций Бюро по предотвращению кризисов и восстановлению [Электронный ресурс]. — Режим доступу : www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm.

10. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України [Текст] : навч. посіб. : у 3 ч. / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, Д. Я. Кучма. — Ч. 1 : Філософсько-методологічні та системні основи забезпечення національної безпеки. — К. : НАДУ, 2009. — 248 с.

11. Всемирный банк. 2013 год. Обзор Доклада о мировом развитии 2014: Риски и возможности – управление рисками в интересах развития. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380730352432/RUS_StandaloneOverview.pdf

12. Там же.

13. Там же.

14. Дорогунцов С. И. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения [Текст] / С. И. Дорогунцов, А. Н. Ральчук. — К. : Наукова думка, 2002. — 200 с.

15. Колкин В. В. Прогноз и предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с техноприродными процессами / В. В. Колкин, А. В. Мулина, И. Л. Дмитриева // Экология и промышленность России [Текст]. — 1997. — № 3. — С. 41—44.

16. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синергетика [Текст] / В. А. Владимиров [и др.]. — М. : Наука, 2000. — 331 с.

17. Костецький М. Р. Управління еколого-економічною безпекою [Текст] : монографія / М. Р. Костецький. — Рівне : Вид-во ППДМ, 2010. — 114 с.

18. Кунєв Ю. Д. Управління в митній службі [Текст] : підручник / Ю. Д. Кунєв ; за заг. ред. Ю. Д. Кунєва. — К. : Центр навчальної літератури, 2006.

19. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування [Текст] : у 2-х т. Т. 1: Природно-техногенна (екологічна) безпека / Б. М. Данилишин, А. В. Степаненко, О. М. Ральчук [та ін.]. — К. : Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2008. — 392 с.

20. Биченок М. М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні [Текст] / М. М. Биченок, О. М. Трофимчук. — К. : РНБОУ, 2002. — 153 с.

21. Шпильовий І. М. Управління природно-техногенною безпекою: економічні механізми та можливості їх удосконалення / І. М. Шпильовий, Ю. Б. Шпильова // Економіка природокористування і охорони довкілля [Текст] : [зб. наук. пр.] / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. — К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2011. — С. 204—210.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 А. Й. Серант, Ю. І. Соха