DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175043

Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії “За демократію через право”

Г. С. Боровська, О. В. Величко

Анотація


Проаналізовано співпрацю України з Європейською комісією “За демократію через право” (Венеціанською комісією) у сфері впровадження судової реформи. Виділено головні принципи двостороннього співробітництва, законодавчих ініціатив у сфері правосуддя. Визначено основні європейські стандарти судочинства, міжнародні зобов’язання щодо функціонування судової гілки влади. Стверджено, що основними перешкодами незалежної судової системи в Україні є непослідовність втілення стратегічних пріоритетів реформування національної сфери правосуддя та недосконалість державного управління у цій сфері.


Ключові слова


правосуддя; судова влада; судова реформа; конвенції; угоди; Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія); Міністерство юстиції України; стратегія реформування; публічне управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. European Standards on the Independence of the Judiciary – A Systematic Overview” [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JD(2008)002-e.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Офіційний вісник України [Текст]. — 1998. — № 13. — Ст. 270.

3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний вісник України [Текст]. — 2014. — № 75. — Ст. 2125.

4. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова Верховної Ради України від 28.04.1992 р. № 2296-ХІІ // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1992. — №30. — Ст. 426.

5. Annual Report of Activities for 1993 (CDL-RA (93)001) [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-RA(1993)001-e.

6. Annual Report of Activities for 1995 (CDL-RA (95)001) [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-RA(1995)001-e.

7. Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_590.

8. Про приєднання України до Статуту Ради Європи : Закон України № 398/95-ВР від 31.10.1995 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1995. — № 38. — Ст. 287.

9. Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

10. Остаточний текст резолюції ПАРЄ щодо дотримання обов’язків та зобов’язань Україною [Електронний ресурс] : Міжнародна резолюція від 27.09.2001 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_156.

11. Opinion on Draft Law of Ukraine on the “Judicial System” [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2001)055-e.

12. Opinion on Draft Law of Ukraine on the “Judicial System [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2001)078-e.

13. Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. Європейська комісія “За демократію через право” (16/03/2010 CDLAD(2010)003) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010) 003-ukr.

14. Joint opinion on the law on the judicial system and the status of judges of Ukraine [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)026-e.

15. Про судоустрій і статус суддів : Закон Україні від 07.07.2010 р. № 2453-VI // Офіційний вісник України [Текст]. — 2010. — № 55/1. — Ст. 1900.

16. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України № 361/2006 від 10.05.2006 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2006. — № 19. — Ст. 1376.

17. Preliminary Opinion on the proposed constitutional amendments regarding the judiciary of Ukraine” [Electronic resource]. — Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)016-e.

18. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України № 1401-VIII від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2016. — № 28. — Ст. 532.

19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 1402-VIII від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2016. — № 31. — Ст. 545.

20. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки : Указ Президента України № 276/2015 від 20.05.2015 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2015. — № 41. — Ст. 1267.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. С. Боровська, О. В. Величко