DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175044

Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві

Р. Г. Ботвінов

Анотація


Проаналізовано зміст і особливості правоохоронної функції держави. Зазначено, що в умовах значних соціально-політичних змін актуалізується потреба розробки й реалізації принципово нових підходів до реалізації правоохоронної функції держави. Зауважено, що подолання обмеженості здійснення правоохоронної функції виключно правовими формами і активне застосування форм неправового змісту, по-перше, дає змогу охопити правоохоронною діяльністю гранично широке коло суспільних відносин і процесів; по-друге, сприяє залученню до правоохорони недержавні організації і громадян; по-третє, відображає об’єктивну закономірність, характерну для діяльності правової держави.


Ключові слова


правова держава; правоохоронна функція; правопорядок; правоохоронна діяльність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ковбасюк Ю. В. Функції держави / Ковбасюк Ю. В., Михненко А. М. // Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. — К. : НАДУ, 2011. — С. 955.

2. Там само. — С. 56.

3. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 501/2015 від 25.08.2015 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015.

4. Мордовец А. С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина [Текст] / А. С. Мордовец. — Саратов : СГУ, 1996. — С. 88—90.

5. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини…

6. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Електронний ресурс] : підручник / О. Ф. Скакун. — Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/467-teorya-prava-derjaviskakun-of.html.

7. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини…

8. Шай Р. Я. Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичні аспекти [Текст] : автореф. дис. к. ю. н. / Р. Я. Шай. — Львів : [б. в.], 2012. — 19 с.

9. Рейтинг правозахисних організацій і правозахисників України. 29 листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/99573.html.

10. Про Комітет з питань реформування правоохоронних органів [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 252/2012 від 06.04.2012 р. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14672.html.

11. Капсамун І. Чи змінить ситуацію “Рефері”? Громадські ради дуже добре відображають стан суспільства: його здатність тиснути на правоохоронну систему / Іван Капсмун // День [Текст]. — 2012. — № 232. — С. 5.

12. Щодо здійснення правозахисної функції організаціями громадянського суспільства [Електронний ресурс] : аналіт. зап. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1283.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Р. Г. Ботвінов