DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175047

Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління

Н. В. Павлюк

Анотація


Проаналізовано здійснення децентралізації влади з метою утвердження публічного управління сучасного типу в Україні. Показано пріоритетне значення процесу удосконалення організаційно-правового механізму в ході реформування системи управління, який повинен органічно поєднувати загальнонаціональний, регіональний та місцевий рівні управління і оптимально відображати у собі корисні елементи адміністративного та демократичного типів децентралізації. Розкрито суть децентралізації як процесу удосконалення системи управління шляхом переведення її на вищий рівень – публічності, тобто доступності, з допомогою чого й забезпечується її єдність та цілісність. Доведено, що європейські принципи децентралізації, які стали основою утвердження і розвитку публічності управління, європейські традиції та євроінтеграційні прагнення населення України можуть стати тією основою, яка забезпечить успішне проведення реформи управління в сучасних українських реаліях на прогресивних засадах.


Ключові слова


децентралізація; принципи децентралізації; організаційно-правовий механізм; публічне управління; ефективність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

2. Гамбург Л. С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави / Л. С. Гамбург // Вісник Запорізького національного університету [Текст]. — 2014. — № 4 (І). — С. 140.

3. Політологічний енциклопедичний словник [Текст] / [відп. ред. Шемшученко Ю. С, упоряд. Горбатенко В. П.]. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Генеза, 2004. — С. 152.

4. Цурканова І. О. Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в України [Електронний ресурс] / І. О. Цурканова. — Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-13.pdf.

5. Камінська Н. В. Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних країнах / Н. В. Камінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Текст]. — 2014. — № 4. — С. 36.

6. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — С. 124.

7. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

8. Європейський Союз: консолідовані договори [Текст] / пер. Ю. Петруся ; наук. ред. В. Муравйов. — К. : Port-Royal, 1999. — С. 65.

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

10. Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади в унітарній державі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень” / Р. А. Колишко. — К. : [б. в.], 2003. — С. 7.

11. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи [Текст] : [монографія] / В. С. Куйбіда [та ін.] ; заг. ред. О. В. Турчинов ; Секретаріат Кабінету Міністрів України. — К. : [Геопринт], 2009. — С. 71.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. В. Павлюк