DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175059

Інформаційний механізм державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ в Україні

О. В. Лучинська

Анотація


Охарактеризовано особливості інформаційного механізму державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу та наявні проблеми інформаційного забезпечення. Проаналізовано особливості інформаційного забезпечення державно-громадської співпраці в цій сфері та наявні проблеми в законодавстві. Запропоновано шляхи вдосконалення інформаційного механізму державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу.


Ключові слова


інформаційний механізм; державно-громадська співпраця; протидія поширенню ВІЛ/СНІДу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sigma Paper № 35 [Текст] / Міхал Бен-Гера [та ін.] ; [пер. з англ. Л. Сюйва-Ільченко, О. Шаленко]. — К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2008. — С. 23.

2. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління: сутність і зміст [Текст] / Р. М. Рудніцька, О. Г Сидорчук, О. М. Стельмах ; за наук. ред. д. е. н., проф. М. Д. Лесечка, к. е. н., доц. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. — 28 с.

3. Надолішній П. І. Теорія та історія державного управління (Опорний конспект лекцій до навчальної дисципліни) [Текст] : навч. посіб. / П. Надолішній. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. — 126 с.

4. Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного управління та державного регулювання / Л. Приходченко // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (35). — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. — С. 61—68.

5. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління / О. Федорчак // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik/zmist.html.

6. Організація партнерства у місцевих громадян [Текст] : метод. рек. для практиків соціальної сфери / Т. П. Басюк [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрєва. — К. : Науковий світ, 2006. — 43 с.

7. Построение партнерства [Текст] : [метод. реком.] / под ред. Т. Дешко. — К. : Alliance, 2003. — 143 с.

8. Романенко Є. О. Державно-громадське партнерство як засіб формування державної політики / Є. О. Романенко // Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України [Текст] : матер. 65 щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (16 травня 2014 р., м. Київ) : у 2 т. Т. 2 / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. — К. : НАДУ, 2014. — 288 с.

9. Хожило І. І. Механізми координації національних зусиль у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу : міжнародний досвід / І. І. Хожило // Менеджер [Текст]. — 2007. — № 4. — С. 27—30.

10. Худоба О. В. Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії в Україні (на прикладі Львівської області) [Текст] : дис... канд. наук : 25.00.02 / О. В. Худоба. — [Б. м. : б. в.], 2008.

11. Якобчук А. В. Періодизація національної нормативно-правової бази з питань протидії ВІЛ/СНІДу / А. В. Якобчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України [Текст]. — 2013. — № 1. — С. 35—37.

12. Худоба О. В. Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії в Україні...

13. Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного управління та державного регулювання… — С. 61—68.

14. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 рр. [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 356-р від 13.05.2013 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/356-2013-%D1%80.

15. Стратегія інформаційного розвитку Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу : ухвалена 25.07.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/print/doc_tha_20140725_01.html.

16. Робота зі стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні [Текст] : практ. посіб. — К. : ТОВ Поліграф плюс, 2015. — 120 с.

17. Там само. — 120 с.

18. Витяг з документа “Основи моніторингу та оцінки програм профілактики ВІЛ серед груп населення найвищого ризику інфікування”. — [Б. м. : б. в.], 2007. — С. 5.

19. Робота зі стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні... — 120 с.

20. Там само. — 120 с.

21. Routine Data Quality Assessment Tool (RDQA). Guidelines For Implementation For HIV, TB, & Malaria Programs // The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria, Office of the Global AIDS Coordinator, PEPFAR, USAID, WHO, UNAIDS, MEASURE Evaluation, July 30, 2008 [Electronic resource]. — Access mode : http://www.theglobalfund.org/documents/monitoring_evaluation/ME_RDQA_Guidelines_en.

22. Робота зі стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні... — 120 с.

23. Стратегія інформаційного розвитку Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу...Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Лучинська