DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175061

Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект

М. І. Карпа

Анотація


Здійснено аналіз найбільш поширених у практиці та теорії публічного управління моделей публічної служби та узагальнено їх характеристики для визначення основних критеріїв побудови моделей публічної служби. Виокремлено критерії, за якими можливо здійснювати побудову моделей публічної служби та вивчати внутрішні та зовнішні зв’язки об’єкта цього дослідження.


Ключові слова


публічна служба; модель публічної служби; критерії; методологічний аспект

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Сурмін. — К. : НАДУ, 2008. — С. 151.

2. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 5-те вид., стер. — К. : Знання, 2006. — С. 72.

3. Сурмін Ю. П. Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Ю. П. Сурмін. — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua.

4. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2005. — № 35/36 ; 37. — Ст. 446.

5. Концепція адміністративної реформи в Україні [Текст]. — К. : ДВПП Міннауки України, 1998. — 62 с.

6. Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії й практики аналізу політики [Текст] / В. Парсонс ; [пер. з англ.]. — К. : ВД Києво-Могилян. акад., 2006. — 520 с.

7. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України № 889-VII від 10.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

8. Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 448 від 22.07.2016 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF/paran9#n9.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. І. Карпа