DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175739

Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців

М. Г. Шклярук

Анотація


Проаналізувати особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців. Обґрунтовано, що державні службовці мають освоювати електронні комунікації, які надають нові можливості передачі повідомлення цільовим аудиторіям для розширення ефективної комунікативної стратегії, яка відповідає за реалізацію державної політики. Доведено необхідність додаткової освіти фахівців, що зумовлено кардинальними змінами в сучасній Україні, закономірностями розвитку інформаційного суспільства, стрімким ростом системи засобів масової інформації як складника системи вищого рівня – соціального управління суспільством.


Ключові слова


державна служба; державний службовець; стратегічна комунікація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Демедишина Н. Роль комунікативного аспекту в професійній діяльності державних службовців / Н. Демедишина // Збірник наукових праць НАДУ [Текст] / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. — К. : Вид-во НАДУ, 2007. — № 4. — С. 46.

2. Коммуникативные стратегии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.uis.kiev.ua/xyz/discussion/communicative_strategy.html.

3. Попович Н. Регулятивні стратегії державно-управлінського дискурсу / Н. Попович // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 29. — С. 236.

4. Кушнір О. Поняття та сутність стратегічних комунікації у сучасному українському державотворенні [Електронний ресурс] / О. Кушнір. — Режим доступу : http://stratcom.co.ua/ponyattya-ta-sutnist-strategichnih-komunikatsiyi-u-suchasnomuukrayinskomu-derzhavotvorenni.

5. Ефективна комунікація між державною службою та засобами масової інформації [Текст] / пер. з англ. Л. Б. Магдюк, О. М. Рудік. — Дніпропетровськ : Центр економічної освіти, 2000. — 68 с.

6. Хаджирадєва С. Підготовка державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізації технологій [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03 / С. К. Хаджирадєва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : [б. в.], 2006. — С. 36.

7.Ліпкан В. А. Експертний висновок на проект Стратегії розвитку ефективних комунікацій у ЗСУ [Електронний ресурс] / В. А. Ліпкан. — Режим доступу : http://goalint.org/ekspertnij-visnovok-na-proekt-strategii-rozvitku-efektivnix-komunikacij-u-zsu/.

8.Романчук І. Особистісна складова професійної компетентності керівника у сфері державної служби [Електронний ресурс] / І. Романчук, І. Карнаух. — Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10rivsds.pdf.

9.Попович Н. Регулятивні стратегії державно-управлінського дискурсу... — С. 239.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. Г. Шклярук