DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175744

Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ

К. Г. Попова

Анотація


Наведено ключові підходи до теоретизації основоположних засад місцевого самоврядування, які базуються на міждисциплінарній сегментації його функцій. Значну увагу приділено питанням актуалізації реформ місцевого самоврядування, виробленню дієвого механізму, який давав би змогу мобілізувати самоврядні ресурси у середовищі змін адміністративно-територіального устрою. При цьому місцеве самоврядування розглянуто, водночас, і як складова державної політичної влади, і як її системоутворюючий елемент. Така компонентарна структура побудована, враховуючи визнання виключної ролі територіальної громади у формуванні всіх без винятку самоврядних інституційних систем.


Ключові слова


місцеве самоврядування; громада; децентралізація; система; регіональний рівень; функціональна основа; влада; територія; реформи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Французько-український словник. Українсько-французький словник [Текст] / за заг. ред. В. Бусела. — К. ; Ірпінь : Перун, 2010. — С. 254.

2. Литвин В. В. Адміністративно-територільний устрій України: ретроспективне бачення й перспективи формування / В. В. Литвин // Голос України [Електронний ресурс]. — 2015. — 4 черв. — Режим доступу : www.golos.com.ua/article/255545.

3. Не нашкодь – головне правило лікаря у його стосунках із пацієнтами. Сьогодні це правило має бути основоположним у “лікуванні” нашого неефективного адміністративно-територіального устрою [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dt.ua/columnists/administrativno-teritorialna-reforma-ne-nashkod-171650_.html.

4. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97—%D0%B2%D1%80.

5. Голинська О. В. Добровільне об’єднання територіальних громад: чинники спротиву, об’єктивні позиції та переваги [Електронний ресурс] / О. В. Голинська. — Режим доступу : http://oridu-nadu.livejournal.com.

6. Реформування державного управління в Україні: проблеми і мотиви [Текст] / кол. авт. ; наук. кер. Цвєткова В. В. — К. : Оріяни, 2014. — С. 115.

7. Григор’єв В. А. Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юр. наук : 12.00.13 / В. А. Григор’єв ; Одеська національна юридична академія. — Одеса : [б. в.], 2013. — С. 5.

8. Європейська хартія місцевого самоврядування : ратифіковано Законом № 452/ 97-ВР від 15.07.1997 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

9. Кампо В. М. Дві системи місцевої влади: взаємодія, а не протистояння / В. М. Кампо // Місцеве самоврядування [Текст]. — 2008. — № 1/2 (9). — С. 35—38.

10. Абрамов В. Ф. Местное самоуправление: идея и зарубежный опыт / В. Ф. Абрамов // Социс [Текст]. — 2007. — № 1. — С. 120—125.

11. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс] : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. — Режим доступу : http://zakon517 .rada.gov.ua/laws/show/157_80502.

12. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=31992.

13. Про місцеве самоврядування в Україні…

14. Там само.

15. Там само.

16. Європейська хартія місцевого самоврядування…

17. Єфремова І. І. Місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Єфремова. — Режим доступу : http://www.referatik.com.ua/concursworks/author/21/work/22.

18. Європейська хартія місцевого самоврядування…Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 К. Г. Попова