DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175759

Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій

С. Н. Ганущин

Анотація


Розглянуто сучасні наукові підходи до комунікаційних взаємодій. На основі проведеного аналізу класичних наукових підходів, теорій та моделей комунікації обґрунтовано доцільність розгляду предметності комунікації в державному управлінні як системного утворення з багаторівневою структурою та змістовним наповненням інформаційно-спонукальних взаємодій. З метою удосконалення шляхів реалізації державної політики, закцентовано на необхідності використання сучасних видів комунікації.


Ключові слова


адаптація; державне управління; комунікація; теорії комунікацій; модель ефективної комунікацій в системі публічного управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державне управління [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 1 / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. — С. 459.

2. Тоффлер Е. Третя хвиля [Текст] / Тоффлер Елвін ; пер. з англ. А. Євса. — К. : Вид. дім “Всесвіт”, 2000. –– С. 108.

3. Маршалл М. Понимание медиа: внешние расширения человека [Текст] / М. Маршалл ; Understanding Media: The Extensions of Man. — М. : Кучково поле, 2007. — 464 с.

4. Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication / C. E. Shannon // Bell System Technical Journal [Text]. — 1948. — Т. 27. — P. 379—423; 623—656.

5. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/how/5/2015.

6. Почепцов Г. Теория коммуникации коммуникации [Текст] / Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. — 656 с.

7. Державне управління... –– С. 462, 463.

8. Там само. — С. 462, 463.

9. Там само. — С. 462, 463.

10. Паспорти спеціальностей [Електронний ресурс] : затверджено Постановою президії ВАК України № 17-11/5 від 15.05.2002 р. — Режим доступу : http://www.zakon-inormativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=644512&menu=.

11. Там само.

12. Там само.

13. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/212/2012.

14. Там само.

15. Почепцов Г. Теория коммуникации… — 656 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. Н. Ганущин