DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175762

Формування передумов публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні: організаційно-правовий аспект

Н. В. Павлюк

Анотація


Проаналізовано основні складові організаційно-правового механізму формування публічного управління в Україні у контексті сучасних процесів децентралізації влади. Показано важливість усунення ймовірних ризиків в організаційному і правовому сегментах управлінської діяльності саме на первинному етапі становлення системи публічного управління. Досліджено передумови формування публічного управління в Україні у контексті децентралізації влади, зокрема: несприятливі вихідні обставини становлення системи публічного управління, негативи тривалого перехідного періоду, відсутність рішучості при запровадженні прогресивних елементів у систему публічного управління, суперечливість, неповороткість, відірваність від громадян, бюрократизацію діючої системи управління, відсутність сприятливого середовища для незворотних позитивних змін у системі управління, громадянського суспільства. Доведено необхідність використання досвіду постсоціалістичних країн та провідних членів ЄС у розвитку систем публічного управління, нового публічного управління, демократичного врядування. Розкрито взаємозалежність між виваженим здійсненням децентралізації влади і успішним утвердженням передових стандартів публічного управління та обґрунтовано визначальну роль організаційно-правового аспекта на усіх етапах процесу становлення ефективної системи публічного
управління.


Ключові слова


публічне управління; децентралізація; організаційно-правовий механізм; бюрократизація; реформування; адаптація; ефективність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Каменской, М. С. Фетисова. — М. : Праксис, 2004. — 440 с.

2. Грицяк І. А. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами [Електронний ресурс] / І. А. Грицяк. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2010_2/Grytciak.htm#_ftn1.

3. Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження [Текст] : монографія / О. Мотиль. — К. : Критика, 2009. — 200 с.

4. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 810/98 від 22.07.1998 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/810/98.

5. Guy B. Handbook of Public Administration [Text] / B. Guy, J. Pierre. — London : [s. n.], 2005. — 640 p.

6. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 278/2004 від 05.03.2004 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/278/2004.

7. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України № 1629-IV від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

8. Луцький І. М. Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління складних адміністративних систем на практиці європейського досвіду та України / І. М. Луцький, А. І. Луцький, О. М. Каленюк // Економіка і держава [Текст]. — 2009. — № 3. — С. 69—71.

9. Про територіальний устрій України : Проект Закону України від 14.04.2005 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2005. — 22 квіт. — С. 5.

10. Павлюк А. П. Реформування адміністративно-територіального устрою як чинник регіонального розвитку в Україні / А. П. Павлюк // Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — 768 с.

11. Павлюк А. П. Забезпечення системного підходу до реформування адміністративно-територіального устрою України [Електронний ресурс] / А. П. Павлюк. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/reformaATU.pdf.

12. Павлович-Сенета Я. П. Організаційно-правове та інформаційне забезпечення реформування системи територіального устрою України / Я. П. Павлович-Сенета // Правова інформатика [Текст]. — 2009. — № 2 (22). — С. 79—86.

13. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні: cтаном на 29 вересня 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.pravo.org.ua/files/administr/Koncepci ya_reform_publ_admin_2.doc.

14. Там само.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. В. Павлюк