DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175772

Удосконалення реалізації державної політики у сфері економічного розвитку шляхом уніфікації інституційного забезпечення

О. І. Грабовський

Анотація


Представлено зміст державної політики у сфері соціально-економічного розвитку та обґрунтовано потребу покращення його інституційного забезпечення. Розглянуто напрями державної політики, які вимагають покращення роботи державних органів влади. Визначено роль та мету інституційного забезпечення, які повинні бути спрямовані на вдосконалення системи взаємодії органів державної влади та управління. Здійснено характеристику завдань, які повинно виконувати інституційне забезпечення у сфері економічної політики держави. Обґрунтовано дії, які необхідні для того, щоб покращити інституційне забезпечення економічної політики, здійснюваної державою.


Ключові слова


соціально-економічний розвиток; державна політика; економічний розвиток; інституційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — 820 с.

3. Євсєєва О. О. Напрями сталого соціального розвитку України [Електронний ресурс] / О. О. Євсєєва. — Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-411/mechanism-of-regulation-of-the-economy-411/11094-411-0252.

4. Рудень В. В. Перспективи та пріоритети розвитку соціально-економічної системи України [Електронний ресурс] / В. В. Рудень. — Режим доступу : http://intkonf.org/rudenvv-perspektivi-ta-prioriteti-rozvitku-sotsialno-ekonomichnoyi-sistemi-ukrayini.

5. Павлюк Т. І. Тенденції соціально-економічного розвитку: мікро- та макроекомічний аспект / Т. І. Павлюк // Збірник наукових праць ВНАУ [Текст]. — 2012. — № 3 (69). — С. 162—169. — (Серія: Економічні науки).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. І. Грабовський