DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175774

Структурно-функціональний аналіз використання інформаційних технологій і систем у державному управлінні

З. Я. Павлишин

Анотація


Проаналізовано методи та способи виконання функцій збору, обробки, зберігання, передачі та використання інформаційних технологій і систем у державному управлінні. Описано визначення та властивості інформаційних технологій, проведено аналіз використання інформаційних технологій і систем у державному управлінні. Розглянуто визначення та властивості інформаційного забезпечення, інформаційно-забезпечуючі функції, а також поняття та властивості інформаційної системи. Проаналізовано визначення переробки інформації, суть технічної бази інформаційних систем. Розглянуто основні характеристики системи, а також управління як окремої функції системи. Висвітлено поняття суб’єктів управління, системного аналізу, а також розглянуто механізм прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


інформаційні технології; технологія; інформаційне забезпечення; інформаційна база; система; інформаційна система; автоматизована система

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Крилов І. В. Інформаційні технології: теорія і практика [Текст] / І. В. Крилов. — М. : Центр, 1996. — С. 95.

2. Кондрашова С. С. Информаційні технології в управлінні [Текст] : навч. посіб. / С. С. Кондрашова. — К. : МАУП, 1998. — С. 28.

3. Малиновський Б. М. Історія обчислювальної техніки [Текст] / Б. М. Малиновський. — К. : Лотус, 1995. — С. 18.

4. Перегудов Ф. И. Введение в системный анализ [Текст] / Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. — М. : Высшая школа, 1989. — С. 46.

5. Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий [Текст] / В. Н. Сагатовский. — Томск : [б. и.], 1973. — С. 22.

6. Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой [Текст] / Ю. И. Черняк. — М. : [б. и.], 1975. — С. 22.

7. Черняк Ю. И. Анализ и синтез систем в экономике [Текст] / Ю. И. Черняк. — М. : Экономика, 1970. — С. 154.

8. Волкова В. Н. Теория систем [Текст] / В. Н. Волкова. — М. : Высшая школа, 2006. — С. 37.

9. Горбань О. М. Основи теорії систем та системного аналізу [Текст] / О. М. Горбань, В. Є. Бахрушин. — Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2004. — С. 15.

10. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології [Текст] : навч. посіб. Для студ. за напр. підгот. “Транспортнітехнології” / О. В. Грицунов. — Х. : ХНАМГ, 2010. — С. 94.

11. Матюхін В. О. Інформаційні системи і технології у сфері сільського туризму [Текст] : навч. прогр. дисц. для бакалавр., спец. / В. О. Матюхін, І. В. Огірко. — К. : МАУП, 2004. — С. 8.

12. Інформаційні системи та технології [Текст] : навч. посіб. для студ. за напрям. підгот. “Транспортнітехнології” / О. В. Грицунов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2010. — С. 42.

13. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

14. Матюхін В. О. Інформаційні системи і технології у сфері сільського туризму... — С. 8.

15. Там само. — С. 8.

16. Вікіпедія…

17. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник [Текст] : учеб. пособ. / под ред. В. Н. Волковой и А. А. Емельянова. — М. : Финансы и статистика, 2006. — С. 65.

18. Смирнов Э. А. Теория организации [Текст] : учеб. пособ. / Э. А. Смирнов. — М. : ИНФРА-М, 2005. — С. 57.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 З. Я. Павлишин