DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175780

Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку

В. І. Когут, С. К. Андрейчук

Анотація


На основі аналізу наукових джерел досліджено особливості надання соціальних послуг державними та недержавними суб’єктами, окреслено позитивні та негативні риси у підходах до надання соціальних послуг кожного з типів організацій. Визначено можливі шляхи реформування системи соціальних послуг шляхом збільшення акцентів на місцеву громаду та впровадження механізмів соціального партнерства між органами державної влади та неурядовими організаціями.


Ключові слова


третій сектор; соціальні послуги; громадянське суспільство; громада; соціальне партнерство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Степаненко В. Українське громадянське суспільство. “Помаранчева” стадія становлення / В. Степаненко // Віче [Текст]. — 2005. — № 2 (155). — С. 49.

2. Онищенко О. С. Шляхи реформування в Україні громадянського суспільства / О. С. Онищенко // Правова держава [Текст] : щоріч. наук. пр. ІДІП НАН. — 2002. — Вип. 13. — С. 10—19.

3. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке [Текст] : учеб. пособ. /

П. Ф. Друкер ; пер. с англ. — М. : Вильямс, 2001. — 272 с.

4. Онищенко О. С. Шляхи реформування в Україні громадянського суспільства... — С. 10—19.

5. Там само. — С. 10—19.

6. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи [Текст] / П. Спікер ; пер. з англ. — К. : Фенікс, 2000. — C. 46.

7. Взаємодія органів місцевого самоврядування та недержавних організацій у Польщі та Україні: порівняльний аналіз / О. Слобожан, Г. Монастирський // Наука молода [Текст]. — 2006. — № 6. — С. 127.

8. Савка В. Є. Державні та громадські організації соціальної сфери: проблеми співпраці / В. Є. Савка, Т. С. Лещук // Молодіжна політика: проблеми та перспективи [Текст] : матер. 4-ї міжнар. наук.-практ. конф. (11 – 12 квітня 2007 р., м. Дрогобич). — Дрогобич : Вимір, 2007. — С. 75.

9. Там само. — C. 76.

10. Гілета О. П. Організація з надання послуг як особливий тип соціальної організації / О. П. Гілета // Український соціум [Текст]. — 2008. — № 1(24). — С. 9.

11. Гаєва Н. П. Взаємодія органів державної влади та об’єднань громадян / Н. П. Гаєва // Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 17. — К. : [б. в.], 2002. — С. 27. — (Юридичні і політичні науки).

12. Козловский А. А. Типы социальной политики – американский вариант / А. А. Козловский // XServer.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.xserver.ru/users/tspav.

13. Дубич К. В. Стандартизація соціальних послуг – ефективний державно-управлінський інструмент: сучасний стан і пріоритети впровадження в Україні / К. В. Дубич // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Текст] : наук. зб. — № 2 (13) / Акад. праці і соц. відносин. — К. : ТОВ Вид-во “Сталь”, 2014. — С. 6—14. — (Серія: Право та державне управління).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. І. Когут, С. К. Андрейчук