DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175784

Сучасний стан та основні напрями реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні

Д. Ю. Записний

Анотація


Розглянуто актуальні питання реформування місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано різні аспекти підвищення якості послуг, що надаються громадянам органами місцевого самоврядування. Встановлено основні закономірності та тенденції у реалізації державної політики у сфері покращення якості адміністративних (муніципальних) послуг із урахуванням розпочатої в Україні широкомасштабної реформи децентралізації, а також основні напрями її удосконалення. На засадах аналізу сучасного стану місцевого самоврядування, вивчення досвіду зарубіжних країн представлено пропозиції щодо подальшої реалізації реформи децентралізації в Україні.


Ключові слова


місцеве самоврядування; реформа децентралізації; державне управління; місцевий розвиток; європейська інтеграція; адміністративні послуги

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Князєв В. М. Про природу науки державного управління / В. М. Князєв // Вісник державної служби України [Текст]. — 2012. — № 4. — С. 28—36.

2. Толкованов В. Добре врядування та інструменти його забезпечення на місцевому і регіональному рівнях: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : монографія / В. Толкованов. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — 264 с.

3. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації [Текст] : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов [та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ.упр., проф. Ю. В. Крвбасюка. — К. : НАДУ, 2014. — 128 с.

4. Пухтинський М. О. Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід [Текст] : зб. матер. та док. / М. О. Пухтинський. — К. : Атіка-Н, 2006. — 744 с.

5. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Мністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

6. Kohler-Koch B. Interdependent European Governance / B. Kohler-Koch // Linking EU an National Governance [Text] / ed. by Beate Kohler-Koch. — Oxford : OUP, 2003. — P. 10—12.

7. Ruskowski E. La rйforme des finances des collectivitйs locales en Pologne face aux standards internationaux / E. Ruskowski // Revue franзaise de Finances publiques [Text]. — 2000. — № 69. — P. 201—213.

8. Проблеми трансформації територіальної організації влади [Текст] : зб. матер. та док. / наук. ред. М. Пухтинський. — К. : Атіка, 2005. — 852 с.

9. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні...

10. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні [Текст] / за ред. В. В. Толкованова. — К. : Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформі, 2007. — 349 с.

11. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні [Текст] : кол. моногр. / В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов [та ін.] ; за ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. — К. : Атіка, 2007. — 864 с.

12. Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку [Текст] : зб. матер. та док. / за заг. ред. М. Пухтинського. — К. : Видавництво Академії муніципального управління, 2009. — 508 с.

13. Толкованов В. Добре врядування та інструменти його забезпечення на місцевому і регіональному рівнях: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : монографія / В. Толкованов. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — 264 с.

14. Куйбіда В. С. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах [Текст] : зб. наук.-аналіт. та навч.-метод. матер., нормат.-прав. акт. з питань впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні / В. С. Куйбіда, В. В.Толкованов. — К. : ТОВ “Поліграфічний Центр ”Крамар”, 2010. — 258 с.

15. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні... — 349 с.

16. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації... — 128 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Д. Ю. Записний