DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175796

Економічна диференціація як складова державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України

О. М. Заскалкіна

Анотація


Проаналізовано сучасний стан економічної диференціації як складової державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. Визначено структурні зрізи інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (галузевий, територіальний, технологічний, інфраструктурний та демографічний), що дають змогу ідентифікувати рівень стійкості системоутворюючих зв’язків між його учасниками, комплексно виявляти проблеми, які є перешкодою на шляху до забезпечення стабільності та збалансованості агросистеми.


Ключові слова


державне регулювання; механізм державного регулювання; інституціональне середовище; аграрний сектор економіки; механізм державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Статівка Н. В. Гармонізація інтересів суб’єктів економічного простору в процесі державного регулювання економіки / Н. В. Статівка // Державне будівництво [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-1/doc/5/11.pdf.

2. Захист майнових прав на землю та зміни в землекористуванні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://voxukraine.org/2015/11/15/zahyst-mainovyh-prav-nazemluy-ta-zminy-v-zemlekorystuvanni-ua.

3. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований [Текст] / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. — Х. : Форт, 2008. — 928 с.

4. Дубініна М. В. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства / М. В. Дубініна, О. І. Лугова // Вісник аграрної науки Причорномор’я [Текст]. — 2014. — № 4. — С. 7.

5. Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире [Текст] / Сото Э. де ; [пер. с англ. Б. Пинскер]. — М. : Catallazy, 1995. — 320 с.

6. Дубініна М. В. Значення трансакційних витрат… — С. 3—11.

7. Латинін М. А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / М. А. Латинін // Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. М. А. Латиніна. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. — С. 138—152.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. М. Заскалкіна