DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176107

Адаптація європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні

С. І. Книшик

Анотація


Розглянено сучасний стан освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку в умовах модернізації, інтеграції в європейський і світовий освітній простір. Визначено фактори, що забезпечують успішність управлінської діяльності. Акцентовано на актуальності питання про добір і підготовку керівників нового типу – менеджерів освіти. Запропоновано низку першочергових заходів щодо удосконалення управління закладами системи освіти, розкрито поняття державно-громадського управління як цілісної динамічної системи.


Ключові слова


адаптивне управління; управління освітою; менеджмент; загальна середня освіта; інноваційна діяльність; управлінська культура

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України [Текст] : монографія / С. М. Ніколаєнко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — C. 236.

2. Гаєвська Л. Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі / Л. Гаєвська // Економіка та держава [Текст]. — 2009. — № 7. — С. 106—109.

3. Культурные факторы модернизации (доклад) [Текст] / Аузан А., Архангельский А., Лунгин П. [и др.]. — М. ; СПб. : Фонд “Стратегия 2020”, 2011. — C. 123.

4. Там же. — С. 139.

5. Івашковський В. В. Теоретико-методичні засади виховання старшокласників як суб’єктів громадянського суспільства [Текст] : монографія / В. В. Івашковський. — К. : Паливода А. В., 2010. — C. 237.

6. Гречка Я. Р. Самоврядування в навчальних закладах Польщі як важливий компонент державно-громадського управління освітою / Я. Р. Гречка // Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : наук. вісн. — Вип. 4 (6). / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. — К. : Видавн.-полігр. центр Акад. муніцип. упр., 2008. — С. 294—303.

7. Тодосова Г. І. Обгрунтування моделі державно-громадського управління освітою / Г. І. Тодосова // Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст]. — 2013. — Вип. 4. — С. 351—358. — (Серія : Управління).

8. Децентралізація управління професійно-технічною освітою [Текст] : монографія / В. І. Свистун, Д. Д. Айстраханов, Г. В. Єльникова [та ін.]. — К. : Педагогічна думка, 2012. — 356 с

9. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи [Текст] : кол. моногр. / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова [та ін.] / за заг. ред. Г. В. Єльникової. — Чернівці : Технодрук, 2009. — C. 348.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. І. Книшик