DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176144

Механізм державного регулювання процесу сталого розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід

З. М. Бурик

Анотація


Проаналізовано механізм державного регулювання економіки для забезпечення реалізації цілей і завдань сталого розвитку. Наведено основи формування державної політики сталого розвитку в Україні. Проведено аналіз механізму державного регулювання в країнах ЄС у контексті соціально-економічного та інноваційного розвитку.


Ключові слова


державне регулювання; сталий розвиток; механізм управління; соціально-економічні процеси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kates R. W. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice / R. W. Kates, T. M. Parris, A. A. Leiserowitz // Environment: Science and Policy for Sustainable Development [Text]. — 2005. — № 3. — P. 8—21.

2. Ibid. — P. 8—21.

3. Ibid. — P. 8—21.

4. Hulse J. H. Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past [Text] / J. H. Hulse. — New Delhi : Cambridge University Press India Pvt. Ltd. ; Ottawa : International Development Research Centre, 2007. — 390 p.

5. Jovane F. The incoming global technological and industrial revolution towards competitive sustainable manufacturing / F. Jovane, H. Yoshikawa // CIRP Annals – Manufacturing Technology [Text]. — 2008. — Vol. 57. — Issue 2. — P. 641—665.

6. Onishi A. Futures of global interdependence (FUGI) global modeling system: Integrated global model for sustainable development / A. Onishi // Journal of Policy Modeling [Text]. — 2005. — Vol. 27. — Issue 1. — Febr. — P. 101—135.

7. Blinc R., Zidansўek A., Šlaus I. Sustainable development and global security / R. Blinc, A. Zidansўek, I. Šlaus // Energy [Text]. — 2007. — Vol. 32. — Issue 6. — P. 883—890.

8. Clark G. Evolution of the global sustainable consumption and production policy and the United Nations Environment Programme’s (UNEP) supporting activities / G. Clark // Journal of Cleaner Production [Text]. — 2007. — Vol. 15. — Issue 6. — P. 492—498.

9. Jegatheesan V. The need for global coordination in sustainable development / V. Jegatheesan, J. L. Liow, L. Shu [and so on] // Journal of Cleaner Production [Text]. — 2009. — Vol. 17. — Issue 7. — May. — P. 637—643.

10. Goсcz E. Increasing the rate of sustainable change: a call for a redefinition of the concept and the model for its implementation / E. Goсcz, U. Skirke, H. Kleizen [and so on] // Journal of Cleaner Production [Text]. — 2007. — Vol. 15. — Issue 6. — P. 525—537.

11. Hughes B. Sustainable futures: policies for global development / B. Hughes, P. Johnston // Futures [Text]. — 2005. — Vol. 37. — Issue 8. — October. — P. 813—831.

12. Kotabe M. Global sourcing strategy and sustainable competitive advantage / M. Kotabe, J. Murray // Industrial Marketing Management [Text]. — 2004. — Vol. 33. — Issue 1. — P. 7—14.

13. Sneddon C. Sustainable development in a post-Brundtland world / Sneddon C., Howarth R. // Ecological Economics [Text]. — 2006. — Vol. 57. — Issue 2. — 1 May. — P. 253—268.

14. Місцевий економічний розвиток: моделі для успіху [Текст] / під ред. М. Дацишина. — К. : “ІнститутРеформ”, 2003. — 41 с.

15. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. — Вип. 1. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — Режим доступу : http://www.academy.lviv.ua.

16. Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком України [Текст] : [монографія] / О. Б. Коротич. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. — 220 с.

17. Романко С. М. Принцип сталого розвитку у використанні природних ресурсів / С. М. Романко // Dynamika Naukowych badan – 2013 [Tekst] : Miedzynarodowej naukowipractucznej konferencji. — Vol. 5. — Prawo. — Przemysl : Nauka I studia. — S. 42—47.

18. Кошман О. В. Енергозбереження як важлива складова сталого розвитку [Текст] / О. В. Кошман // Вісник Сумського державного університету [Текст]. — 2008. — № 2. — Т. 1. — С. 106—110. — (Серія: Економіка).

19. Сталий розвиток суспільства [Текст] : навч. посіб. / авт. : А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа [та ін.]. — 2 вид. — К. : [б. в.], 2011. — 392 с.

20. Вахович В. Р. Концептуальні засади дослідження сталого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / В. Р. Вахович. — Режим доступу : http://wp.viem.edu.ua/konfu/art.php?id=0105.

21. Сталий розвиток [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www. q u i ck i wi k i . c om / u k / % D0 % 9 7 % D0 % B2 % D 0 % B0 % D 0 % B6 % D 0 % B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D1%80 %D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.

22. Там само.

23. Орел Ю. Л. Сучасні механізми державної підтримки економічного розвитку регіонів / Ю. Л. Орел // Теорія та практика державного управління [Текст]. — 2013. — Вип. 3. — С. 180—189.

24. Національна парадигма сталого розвитку України [Текст] / за заг. ред. акад. НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. — К. : Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2012. — 72 с.

25. Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування [Електронний ресурс] : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1566.

26. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 1359-XIV від 24.12.1999 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1359-14.

27. Гріневська С. М. Перспективи сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. М. Гріневська. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_4_44.pdf.

28. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

29. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

30. Про стимулювання розвитку регіонів [Електронний ресурс] : Закон України № 1562-VI від 25.06.2009 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1562-17.

31. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження № 880-р від 17.10.2007 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80.

32. Концепція державної регіональної політики [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 341/2001 від 25.05.2001 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.

33. Концепція сталого розвитку населених пунктів [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 1359-XIV від 24.12.1999 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1359-14.

34. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”…

35. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 879 від 24.06.2006 р. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/879-2006-%D0%BF.

36. Гріневська С. М. Перспективи сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. М. Гріневська. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_4_44.pdf.

37. Матвіїшин В. Є. Сталий розвиток енергетичної галузі: нові виклики сьогодення / В. Є. Матвіїшин // Сучасні проблеми економіки і менеджменту [Текст] : тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету “Львівська політехніка” (10 – 12 листопада 2011 р., м. Львів) / Національний університет “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 234, 235.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 З. М. Бурик