DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176151

Еволюція концептуальних засад державної політики України в галузі охорони здоров’я: регіональний аспект розвитку медсестринства

Я. Ю. Шегедин

Анотація


Досліджено еволюцію концептуальних засад державної політики України в галузі охорони здоров’я щодо регіонального аспекту розвитку медсестринства для пошуку шляхів удосконалення механізмів реалізації державної політики, направленої на реформування системи охорони здоров’я. Визначено етапи становлення системи охорони здоров’я в Україні та проаналізовано концептуальні засади основних документів державної політики в цій галузі щодо регіонального аспекту розвитку медсестринства.


Ключові слова


державна політика; децентралізація; еволюція; концепція; медсестринство; механізми державного регулювання; принципи; регіон; реформування; система охорона здоров’я

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”: схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

2. Там само.

3. Антонюк С. А. Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. 25.00.02 / С. А. Антонюк ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. — К. : [б. в.], 2006. — 20 с.

4. Безпрозванна В. М. Механізми державного регулювання прав медичних працівників в Україні: стан і перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / В. М. Безпрозванна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : [б. в.], 2011. — 20 с.

5. Грицко Р. Механізми державного регулювання медсестринства в контексті розвитку родинної медицини / Р. Грицко // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. –– Вип. 32. –– Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. –– С. 210—115.

6. Дуб Н. Є. Механізми державного управління реформуванням медсестринства в системі охорони здоров’я України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Н. Є. Дуб ; ЛРІДУ НАДУ. — Львів : [б. в.], 2011. — 22 с.

7. Кузьмінський П. Й. Механізми державного управління системою розвитку та реформування медсестринства в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кузьмінський П. Й. ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. — К. : [б. в.], 2014. — 23 с.

8. Чернишенко Т. І. Державне управління освітою фахівців охорони здоров’я в умовах перебудови галузі в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / Т. І. Чернишенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : [б. в.], 2003. — 20 с.

9. Шегедин М. Б. Медико-соціальні основи реформування медсестринських кадрових ресурсів системи охорони здоров’я [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. Наук : 14.02.03 / М. Б. Шегедин ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К. : [б. в.], 2001. — 36 с.

10. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] : Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

11. Конституція України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

12. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: затверджена Указом Президента України № 1313/2000 від 07.12.2000 р. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000.

13. Програма розвитку медсестринства України (2005 – 2010 рр.) [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України № 585 від 08.11.2005 р. –– Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20051108_585.html.

14. Про створення Координаційної Ради з питань розвитку медсестринства України [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України № 163 від 24.03.2006 р. –– Режим доступу : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=5643.

15. Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій обл. та місті Києві [Електронний ресурс] : Закон України № 3612-VI від 07.07.2011 р. –– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3612-17.

16. Реформування галузі охорони здоров’я: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Полтавська області, м. Київ. Результати, проблеми, шляхи вирішення [Текст] : [монографія]. — К. : МОЗ України, ДУ “УІСД МОЗ України”, 2014. — С. 140.

17. Там само. –– С. 148.

18. Концепція побудови нової національної системи охорони здоров’я України [Електронний ресурс] : Проект (станом на 18.06.2014 р.). –– Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20140618_0.html.

19. Про засади державної політики охорони здоров’я [Електронний ресурс] : Проект Закону України. –– Режим доступу : http:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56118.

20. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.06.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

21. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : HTTP://WWW.APTEKA.UA/ARTICLE/327094.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Я. Ю. Шегедин