DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176154

Структура механізмів державного управління та методичний підхід до її формування

Д. Ф. Дуков

Анотація


Здійснено аналіз існуючих уявлень про структуру механізмів державного управління. На основі узагальненого визначення поняття “механізм державного управляння” як системи запропоновано авторське бачення його загальної структури. Розроблено методичний підхід до формування структури механізмів державного управляння.


Ключові слова


механізм; державне управління; структура; цілі; функції; методи; інструменти; суб’єкти

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Чечель О. М. Принципи та механізм державного регулювання економіки / О. М. Чечель // Вісник АМСУ [Текст]. — 2013. — № 2 (9). — С. 106, 107. — (Серія: “Державне управління”).

2. Оболенський О. Ю. Системна концепція категорії “механізми державного управління” / О. Ю. Оболенський, Ю. Г. Королюк // Інвестиції: практика та досвід [Текст]. — 2011. — № 10. — С. 81, 82.

3. Ковальська Н. Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління системою професійної підготовки в Україні / Н. Ковальська // Актуальнi проблеми державного управлiння [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. — Вип. 2(54). — 2014. — С. 8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_2_4.

4. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування [Електронний ресурс]. — 2008. — № 1. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.

5. Там само.

6. Приходченко Л. Л. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність / Л. Л. Приходченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. — 2009. — Вип. 2. — С. 108—110.

7. Там само. — С. 111.

8. Мирна Н. В. Опрацювання комплексного механізму державної регіональної політики / Н. В. Мирна // Державне будівництво [Електронний ресурс]. — 2010. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2010_1_20.pdf.

9. Боделан В. Р. Організаційно-функціональні структури: особливості впливу чинників їх побудови на ефективність функціонування організаційного механізму державного управління / В. Р. Боделан // Публічне управління: теорія та практика [Текст]. — 2013. — Вип. 3. — С. 55.

10. Кунєв Ю. Д. Управление в таможенной службе [Электронный ресурс] / Ю. Д. Кунєв. — [Б. г. : б. и.], 2006. — Режим доступа : http://readbookz.com/pbooks/book-10/ru.

11. Там же.

12. Дуков Д. Ф. Аналіз сутності поняття “механізм державного управління” та побудування його узагальненого визначення / Д. Ф. Дуков // Актуальні проблеми державного управління [Текст]. — 2015. — Вип. 1. — С. 44.

13. Мельник А. Ф. Державне управління: підручник [Електронний ресурс] / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. — К. : Знання, 2009. — Режим доступу : http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=184&ida=969.

14. Там само.

15. Кунєв Ю. Д. Управление в таможенной службе...

16. Там само.

17. Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект) [Текст] : наук. розроб. / М. М. Біль, Г. С. Третяк, О. П. Крайник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр., каф. екон. політики і фінансів. — К. : НАДУ, 2009. — С. 13.

18. Макарейко Н. В. Административное право [Электронный ресурс] : консп. лекц. / Н. В. Макарейко. — Режим доступа : http://be5.biz/pravo/amnv/toc.htm.

19. Буркинський Б. В. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка / Б. В. Буркинський, В. Ф. Горячук // Економіка України [Текст]. — 2013. — № 1. — С. 71.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Д. Ф. Дуков