DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176158

Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в сфері культури України

І. П. Дубок

Анотація


Досліджено нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в сфері культури України. Визначено, що розвиток державно-приватного партнерства здійснюється на основі системи нормативно-правових актів, які умовно можна поділити на загальні, спеціальні та галузеві групи. Проаналізовано профільний закон у сфері державно-приватного партнерства, розглянуто його переваги та визначено проблемні положення, які потребують змін.


Ключові слова


державне регулювання; сфера культури; державно-приватне партнерство; нормативно-правове забезпечення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Виступ Президента України на церемонії вручення Національної премії України ім. Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-ceremoniyi-vruchennya-nacionalnoyiprem-36813.

2.Вінник О. М. Договірні відносини державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання / О. М. Вінник // Вісник Вищої ради юстиції [Текст]. — 2013. — № 2 (14). — С. 90—107.

3.Маісурадзе М. Ю. Нормативно-правове забезпечення здійснення державно-приватного партнерства в Україні / М. Ю. Маісурадзе // Економіка та право [Текст]. — 2013. — № 3 (37). — С. 115—123.

4.Гойда Н. Г. Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України / Н. Г. Гойда, Н. В. Курділь, В. В. Вороненко // Запорожский медицинский журнал [Текст] : науч.- практ. журн. Запорож. гос. мед. ун-т. — Запорожье : Ледум, 2013. — № 5 (80). — С. 107.

5.Executive Summary. World Economic Forum Annual Meeting 2015. [Electronic resource] (Davos-Klosters, Switzerland 21 – 24 January). — Access mode : http://www3.weforum.org/docs/AM15/WEF_AM15_ExecutiveSummary.pdf.

6.Діагностичний огляд законодавства про державно-приватне партнерства [Текст] : Програма розвитку публічно-приватного партнерства (ПРП3). — К. : [б. в.], 2011. — С. 14.

7. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 2010. — № 40. — Ст. 524 (Зі змін. та доп.). — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

8. Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ по проектам в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников [Электронный ресурс] / Комиссия организации объединённых наций про праву международной торговли ЮНСИТРАЛ. — С. 5. — Режим доступа : http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/procurem/pfip/model/03-90623_Ebook.pdf.

9. Реформування правового регулювання має ключове значення, але це тільки частина створення сприятливого середовища для ДПП / К. Шугарт, Р. Кундрик, О. Іжак // Юридична газета [Електронний ресурс]. — 2014. — Режим доступу : http://yur-gazeta.com/interview/reformuvannya-pravovogo-regulyuvannya-mae-klyuchove-znachennya—ale-cetilki-chastina-stvorennya-spr.html.

10. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013 – 2018 рр. : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 739-р від 14.08.2013 р. // Урядовий кур’єр [Електронний ресурс]. — 2013. — № 194. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80.

11. Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

12. Положення Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 634/2011 від 31.05.2011 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634/2011.

13. Селиванова И. Инвестиционный подрыв [Электронный ресурс] / И. Селиванова. — Режим доступа : http://www.ilf-ua.com/ru/publications/articles/investicionnyi_podryv.

14. Верховна Рада підтримала розвиток індустріальних парків та державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / Прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fe1f367c-0fb9-4fba-ad1c-cbd663cf2ecd&title=VerkhovnaRadaPidtrimalaRozvitokIndustrialnikhParkivTaDerzhavnoprivatnogoPartnerstva.

15. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 817-VIII від 24.11.2015 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/817-19.

16. Верховна Рада підтримала розвиток індустріальних парків та державно-приватного партнерства...

17. Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1338 від 21.11.2007 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2293-99-%D0%BF.

18. Протягом 2015 року антикризовий менеджмент в культурі здійснено і розпочато реформи [Електронний ресурс] : виступ міністра культури В. Кириленка на розширеному засіданні колегії Міністерства культури України 05.02.2016 р. — Режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245050826&cat_id=244895180.

19. Проект Концепції реформування галузі культури [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з питань культури та духовності. — Режим доступу : http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/uk/publish/article?art_id=51264&cat_id=44731.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. П. Дубок