DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176159

Удосконалення інституційного забезпечення діяльності районних у місті адміністрацій

Я. Б. Єдинак

Анотація


Проаналізовано інституційне забезпечення діяльності районних у місті адміністрацій. Виявлено, що діяльність районних у місті адміністрацій не відповідає вимогам чинного законодавства. За результатами дослідження окреслено основні пропозиції з легалізації форми районної у місті адміністрації.


Ключові слова


районна у місті адміністрація; районна у місті рада; виконавчий комітет; розпорядження; рішення; голова адміністрації; засідання адміністрації

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/280/97-вр.

2. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-39/2001 від 13.07.2001 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01.

4. Про місцеве самоврядування в Україні…

5. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/994_036.

6. Про місцеве самоврядування в Україні…

7. Там само.

8. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс]: Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

9. Про затвердження положення про адміністрацію Заводського району Дніпродзержинської міської ради [Електронний ресурс] : Рішення Дніпродзержинської міської ради № 158-06/VII від 30.03.2016 р. — Режим доступу : http://so.dndz.gov.ua/ua/treezas_so/pg/50416519391931_d1/tpviewr/3/.

10. Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання [Електронний ресурс] : Додаток до рішення ІІ сесії Кременчуцької міської ради VII скликання від 23.12.2015 р. — Режим доступу : https://kremen.gov.ua/downloadtmp/cloud/663415-12-30-09-45-26-756.pdf.

11. Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання [Електронний ресурс] : Рішення Харківської міської ради № 07/10 від 24.11.2010 р. — Режим доступу : https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/579843.

12. Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 179 від 12.03.2005 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-п.

13. Про місцеве самоврядування в Україні…

14. Єдинак Я. Б. Особливості діяльності районних у місті адміністрацій (в умовах децентралізації державної влади) / Я. Б. Єдинак // Аспекти публічного управління [Електронний ресурс]. — 2015. — № 10. — С. 55—65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_10_10.

15. Про місцеве самоврядування в Україні…

16. Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради [Електронний ресурс] : Рішення Маріупольської міської ради № 6/6-359 від 29.03.2011 р. — Режим доступу : http://marsovet.org.ua/documents/show/menu/1.

17. Конституція України…

18. Про місцеве самоврядування в Україні…

19. Про службу в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : Закон України № 2493-III від 07.06.2001 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/print1452712022178328.

20. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/268-2006-п.

21. Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : Наказ Головного управління державної служби України № 406 від 29.12.2009 р. — Режим доступу : http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-tipovikh-profes-ino-kval-f-kats-inikhkharakteristik-posadovikh-os-b-m-st.

22. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс] : Наказ Держспоживстандарту України № 327 від 28.07.2010 р. — Режим доступу : http://hrliga.com/docs/KP-2010_r1z.htm.

23. Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату та виконавчих органів Сумської міської ради у новій редакції [Електронний ресурс] : Рішення Сумської міської ради № 2176-МР від 27.02.2013 р. — Режим доступу : https://docs.google.com/viewer?url=http://www.meria.sumy.ua/engine/download.php?id=10762&embedded=true.

24. Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування [Електронний ресурс] : Закон України № 2234-ХІІ від 26.03.1992 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2234-12.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Я. Б. Єдинак