DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176167

Шляхи формування механізмів реалізації сталого розвитку в умовах глобалізаційних процесів

Т. В. Загорська, О. В. Кореновський

Анотація


Визначено особливості глобалізації економічних процесів на сучасному етапі цивілізаційного розвитку. Проаналізовано шляхи формування механізмів реалізації принципів сталого розвитку економіки України.


Ключові слова


сталий розвиток; економічна система; глобалізація; механізми; інновації

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Цели устойчивого развития [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.un.org/ru/pdf.

2. Глобалізація і безпека розвитку [Текст] : монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко [та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. — К. : КНЕУ, 2001. — 733 с.

3. Там само. — 733 с.

4. Там само. — 733 с.

5. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання [Текст] / В. М. Геєць ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К. : [б. в.], 2000. — 344 с.

6. Вишняк О. Результати соціально-економічної трансформації суспільства і уявлення населення про бажані геополітичні вибори / О. Вишняк, В. Піддубний, О. Бєлєнок // Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів [Текст] / упоряд. М. О. Шульга. — К. : ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2009. — 80 с.

7. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна [Текст] : навч. посіб. / [Ф. В. Вольвач, М. І. Дробноход, В. Г. Дюканов [та ін.] ; за ред. М. І. Дробнохода]. — К. : МАУП, 2002. — 104 с.

8. Кизим М. О. Проблеми та цілі сталого розвитку України у світі глобальних проблем світової спільноти [Текст] / М. О. Кизим, П. В. Проноза, Ш. А. Омаров. — Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2010. — 96 с.

9. Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття” [Текст] / [пер. з англ. : ВГО “Україна. Порядок денний на ХІ століття” та інститут сталого розвитку]. — К. : Інтелсфера, 2000. — 360 с.

10. Україна: прогресс на шляху до сталого розвитку. Інформаційно-аналітичний огляд виконання “Порядку денного на ХХІ століття” [Текст] / [наук. кер. Б. М. Данилишин]. — К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2002. — 218 с.

11. Шевчук В. О. Євроінтеграція і якість економічного зростання / В. О. Шевчук, Н. І. Черкас // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 66 (1). — К. : КНУ імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2007. — С. 15—23.

12. Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання [Текст] : кол. наук. моногр. / [за наук. ред. д. е. н., проф. М. М. Єрмошенка]. — К. : Національна академія управління, 2008. — 452 с.

13. Структурні реформи економіки : світовиий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] / О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський [та ін.] ; ІЕП НАН України, ТЕНУ МОНС України. — Т. : Економічна думка ТЕНУ, 2011. — 8487 с.

14. Алимов О. Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку / О. Алимов, В. Ємченко // Економічний часопис – ХХІ [Текст]. — 2003. — № 6. — С. 28—32.

15. Рудь Н. Інноваційна інфрастуктура регіону: теорія, методологія практика [Текст] / Н. Рудь. — Луцьк : ВРР ЛНТУ, 2011. — 492 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. В. Загорська, О. В. Кореновський