DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176169

До визначення суті тіньових економічних процесів

М. М. Заверуха

Анотація


Досліджено сутність тіньової економіки як сегменту економічної системи, що не контролюється державою. Виокремлено раціональну та ірраціональну складову тіньової економічної діяльності. Визначено специфіку функціонування тіньової економіки в Україні.


Ключові слова


економіка; тіньова економіка; традиційна економіка; неформальна економіка; кримінальна економіка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика [Текст] : [монографія] / І. Мазур. — К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. — 239 с.

2. Hart K. Bureaucratic form and the informal economy / K. Hart // Linking the formal and informal economy: concepts and policies [Text] / B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur, E. Ostrom. — Oxford : Oxford University Press, 2006. — P. 27.

3. Лагов Ю. В. Теневая экономика [Текст] / Ю. В. Лагов. — М. : Норма, 2006. — 336 с.

4. Ламанова Т. Тіньова економіка – визначення, структура, методи оцінки / Т. Ламанова // Економіка, фінанси, право [Текст]. — 2000. — № 3. — С. 22—26.

5. Рейкін В. С. Від неформального сектора до тіньової економіки: ретроспектива та термінологічний аспект / В. С. Рейкін // Економіка та держава [Текст]. — 2012. — № 5. — С. 28—33.

6. Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы / А. Портес ; пер. М. С. Добряковой // Экономическая социология [Текст]. — 2003. — Т. 4. — № 5. — С. 34—53.

7. Расков Н. В. Ненаблюдаемая экономика как потенциальный ресурс развития рыночного хозяйства / Н. В. Расков // Проблемы современной экономики [Текст]. — 2009. — № 2. — С. 99—104.

8. Вінничук І. С. Модель взаємодії легальної та тіньової економік з роз ширеною економ ічною структурою суспі льства / І . С. Вінничук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” [Текст]. — 2012. — № 12 (38). — С. 54—59.

9. De Soto E. The Other Path: The Invisible Revolution in the Thirt Wordl [Text] / E. de Soto. — N.-Y. : Harper and Row, 1989. — 342 p.

10. Базилюк А. В. Тіньова економіка в Україні [Текст] : [монографія] / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. — К. : НДЕІМінекономіки України, 1998. — 206 с.

11. De Soto E. The Other Path: The Invisible Revolution... — 342 p.

12. Рейкін В. С. Від неформального сектора до тіньової економіки: ретроспектива та термінологічний аспект... — С. 28—33.

13. Калаганова Н. К. Методические подходы к структурированию теневой экономики / Н. К. Калаганова // Вестник университета “Туран” [Текст]. — 2005. — № 1/2. — С. 106—109.

14. Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества [Текст] / Дж. Гелбрейт ; [пер. с англ.]. — М. : Прогресс, 1976. — 406 с.

15. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка [Текст] / [за ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина]. — К. : Альтернативи, 2001. — 716 с.

16. Тодаро М. П. Экономическое развитие [Текст] / М. П. Тодаро ; [пер. с англ. под ред. С. М. Яковлева, Л. З. Зевина]. — М. : Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1977. — 671 с.

17. Feige E. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach / E. Feige // World Development [Текст]. — 1990. — Vol. 18. — № 7. — Р. 989—1002.

18. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, структура / С. Ю. Барсукова // Экономическая социология [Текст]. — 2003. — Т. 4. — № 4. — С. 15—36.

19. Schafer W. Gleichgewicht, Ungleichgewich und Schattetenwirtshaft / W. Schafer // Schattetenokoekonomie: Teoretische Grundlagen und wtrtshaftspolitische Konsequenzen [Text]. — Gottingen : [s. n.], 1984. — S. 40.

20. Різник Н. С. Регіональний менеджмент детінізації економіки: теорія, методологія, практика [Текст] / Різник Н. С. — Луцьк : СПД Галяк Жанна Володимирівна, 2012. — 532 с.

21. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки [Текст] : [монографія] / О. В. Турчинов. — К. : НАН України ; Інститут Росії, 1996. — 199 с.

22. Базилюк А. В. Тіньова економіка в Україні [Текст] : [монографія] / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. — К. : НДЕІМінекономіки України, 1998. — 206 с.

23. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика [Текст] : [монографія] / І. І. Мазур. — К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2006. — 239 с.

24. Варналій З. С. Актуальні проблеми забезпечення національної економічної безпеки в Україні / З. С. Варналій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст]. — 2009. — № 1. — С. 1—18.

25. Петренко С. Теневая экономика: причины появления и влияние на легализованный сектор экономики / С. Петренко // Вестник бухгалтера и аудитора Украины [Текст]. — 2004. — № 3. — С. 40—42.

26. De Soto E. The Other Path... — 342 p.

27. Варналій З. С. Актуальні проблеми забезпечення національної економічної безпеки в Україні... — С. 1—18.

28. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика [Текст] : [монографія] / І. І. Мазур. — К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2006. — 239 с.

29. Ворона В. М. Соціальні загрози і соціальний потенціал реалізації інтересів народу України / В. М. Ворона // Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг [Текст] / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. — К. : Інститут соціології АН України, 2013. — 566 с.

30. De Soto E. The Other Path... — 342 p.

31. Рейкін В. С. Від неформального сектора до тіньової економіки... — 2012. — № 5. —С. 28—33.

32. Калаганова Н. К. Методические подходы к структурированию теневой экономики / Н. К. Калаганова // Вестник университета “Туран” [Текст]. — 2005. — № 1/2. — С. 106—109.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. М. Заверуха