Теоретико-прикладні аспекти дослідження сталого розвитку сільських територій України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178413

Ключові слова:

сільська територія, сталий розвиток, економіка, системний аналіз, еколого-економічна система

Анотація

Обґрунтовано теоретичні положення сталого розвитку сільських територій, виконано узагальнення підходів до вирішення досліджуваної проблеми. Запропоновано трактувати поняття “сільська територія” як складну еколого-економічну систему, структурними елементами якої є соціальна, виробнича й екологічна підсистеми. Проаналізовано головні підходи до вирішення проблем сталого розвитку сільських територій.

Посилання

Krutykov, V. K., Fedorova, O. V. (2011). Razvytye selskykh terrytoryy: ynnovatsyy, dyversyfykatsyya. Kaluha: ZAO Typohrafyya “Flahman”. 216 р. [in Russian].

Zemelnyy visnyk Ukrayiny. URL : http:// http://zemvisnuk.com.ua/page/ukra-na-ma-30-sv-tovogo-chornozemu [in Ukrainian].

Hranovska, L. M., Nyzheholenko, K. S. (2016). Teoretychni pidkhody do formuvannya katehoriy “silska terytoriya” “silskyy rehion”. Zbalansovane pryrodokorystuvannya, № 1, рр. 10-15 [in Ukrainian].

Mantyno, F. (2019). Selskoe razvytye v Evrope. Polytyka, ynstytuty y deystvuyushchye lytsa na mestakh s 1970-kh hodov do nashykh dney. URL : http://www.eastagri.org/publications/pub_docs/ Mantino.pdf [in Russian].

Semenyshyna, Kh. M. (2012). Vyznachennya ponyattya “silski terytoriyi”: sotsialno-ekonomichnyy aspect. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo), № 4(59), рр. 28-32 [in Ukrainian].

Yurchyshyn, V. V. (2005). Silski terytoriyi yak systemoutvoryuyuchi faktory rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky. Ekonomika APK, № 3, рр. 3-9 [in Ukrainian].

Malik, M. Y. (2008). Do pytannya staloho rozvytku silskykh terytoriy. Ekonomika APK, № 5, рр. 51-58 [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Kontseptsiyi Derzhavnoyi tsilovoyi prohramy staloho rozvytku silskykh terytoriy na period do 2020 roku. № 121-r. (2010) [in Ukrainian].

Zahorskyy, V. S., Borshchuk, Ye. M. (2011). Systemnyy analiz kontseptsiyi staloho rozvytku. Lviv : LRIDU NADU. 256 р. [in Ukrainian].

Zahorskyy, V. S., Borshchuk, Ye. M. (2007). Indykatory stiykoho rozvytku ekoloho-ekonomichnoyi systemy. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, № 2, рр. 45-49 [in Ukrainian].

Lysenko, L. (2009). Do vyznachennya ponyattya “silska terytoriya”. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya, № 2 (38), рр. 12-15 [in Ukrainian].

Kompleksna prohrama Perspektyvy ahropromyslovoho kompleksu ta rozvytku silskykh terytoriy Ivano-Frankivskoyi oblasti u 2005 – 2010 rokakh ta na period do 2015 roku. (2019). URL : http://www.google.com/url?sa= D&q=http://www.if.gov.ua/files/ programa_agro. doc&usg=AFQjCNE5N-hgVsdWCvFOzQBhPg8Hkj3Efw [in Ukrainian].

Zahorskyy, V. S., Borshchuk, Ye. M. (2008). Teoretyko-metodolohichni osnovy kontseptsiyi stiykoho rozvytku, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Stratehiya zabezpechennya staloho rozvytku Ukrayiny. Kyiv: RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny. pp. 82-85 [in Ukrainian].

Agenda 21, 1992 United Nationas Conferens on Environment and Development / Rio de Ganeiro (United Nationas) A Conf. 151 / 14. URL : http://www.un.org.

Borshchevskyy, V. V. (Eds.) (2011). Instytut rehionalnykh doslidzhen. NAN Ukrayiny. Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytoriy Ukrayiny (na prykladi Karpatskoho rehionu). Lviv. 60 p. [in Ukrainian].

Pro priorytetnist sotsialnoho rozvytku sela ta ahropromyslovoho kompleksu v narodnomu hospodarstvi. (2019) [in Ukrainian].

Vasyltsiv, T. H., Boyko, V. V. (2016). Napryamy ta zasoby rozvytku silskykh terytoriy v konteksti zmitsnennya sotsialno-ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Lviv: Liha-Pres. 260 p. [in Ukrainian].

Sabluk, P. T. (2005). Rozvytok silskykh terytoriy v konteksti zabezpechennya ekonomichnoyi stabilnosti derzhavy. Ekonomika APK, № 11, pp. 4-12 [in Ukrainian].

Kompleksna stratehiya rozvytku silskoho hospodarstva ta silskykh terytoriy na period 2015 – 2020 roky. (2019). URL : http://minagro.gov.ua/node/16025 [in Ukrainian].

Kontseptsiya Derzhavnoyi tsilovoyi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku. (2019). URL : http://minagro.gov.ua/node/16822 [in Ukrainian].

Derzhavna stratehiya rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku. (2014). URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

Kontseptsiya Derzhavnoyi tsilovoyi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku...

Hertseh, V. A., Hazuda, L. M. (2018). Kontseptualni osnovy rozvytku silskykh terytoriy. Ekonomika i suspilstvo, Issue 15, pp. 513-518 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-26

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління