Механізми реалізації державної енергетичної політики: теоретико-методичні засади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178423

Ключові слова:

державна політика, державна енергетична політика, механізми реалізації державної енергетичної політики, принципи державної енергетичної політики

Анотація

Досліджено теоретико-методичні засади державної енергетичної політики. Розглянуто різні наукові погляди та методичні підходи щодо визначення сутності та змісту державної енергетичної політики. Визначено сутність та зміст державної енергетичної політики. Виокремлено механізми реалізації державної енергетичної політики.

Посилання

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. (2015). ¹ 5/2015 [in Ukrainian].

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku. (2006). ¹ 145-r [in Ukrainian].

Pal, L. A. (1999). Analiz derzhavnoi polityky. Kyiv : Osnovy. pp. 422 [in Ukrainian].

Hohvud, B., Han, L. (2004). Analiz polityky dlia realnoho svitu. Kyiv : Osnovy. pp. 396 [in Ukrainian].

Yang, E., Kuinn, L. (2003). Yak napysaty diievyi analitychnyi dokument u haluzi derzhavnoi polityky. Praktychnyi posibnyk dlia radnykiv z derzhavnoi polityky u Tsentralnii i Skhidnii Yevropi. Kyiv : K. I. S. pp. 120 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. [at all]. Derzhavna polityka. (2014). Kyiv : NADU. pp. 448 [in Ukrainian].

Bielska, T. V. (2019). Spivvidnoshennia poniat “derzhavna polityka” ta “derzhavne upravlinnia”. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/1/03.pdf [in Ukrainian].

Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist. (2017). URL : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/ article?art_id=245239564&cat_id=245239555 [in Ukrainian].

Pro enerhozberezhennia. ¹ 74/94-VR. (1994) [in Ukrainian].

Perebyinis, V. (2019). Strukturni elementy reformy enerhetyky ta mizhsektoralni zviazky. URL : http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/strukturni_elementi_gts.pdf [in Ukrainian].

Iliash, O. I., Maziarko, I. S. (2019). Zasady derzhavnoho rehuliuvannia v enerhetychnii sferi Ukrainy. URL : http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-5_0-pages-43_47.pdf [in Ukrainian].

Kobylianska, L. M. (2019). Osoblyvosti formuvannia spilnoi enerhetychnoi polityky krain Yevropeiskoho Soiuzu. URL : http://global-national.in.ua/archive/1-2014/04.pdf [in Ukrainian].

Saprykin, V. (2019). Pro “Kontseptsiiu derzhavnoi enerhetychnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku”. URL : https://dt.ua/ECONOMICS/pro_kontseptsiyu_derzhavnoyi_ energetichnoyi_politiki_ukrayini_na_period_do_2020_roku.html [in Ukrainian].

Pro elektroenerhetyku. (1998). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist…

Tsapko-Piddubna, O. I. (2009). Analiz mekhanizmiv realizatsii polityky enerhoefektyvnosti. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Issue 19 (11), pp. 300, 311 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-26

Номер

Розділ

Механізми державного управління