DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178423

Механізми реалізації державної енергетичної політики: теоретико-методичні засади

С. В. Майстро, С. В. Москалюк

Анотація


Досліджено теоретико-методичні засади державної енергетичної політики. Розглянуто різні наукові погляди та методичні підходи щодо визначення сутності та змісту державної енергетичної політики. Визначено сутність та зміст державної енергетичної політики. Виокремлено механізми реалізації державної енергетичної політики.


Ключові слова


державна політика; державна енергетична політика; механізми реалізації державної енергетичної політики; принципи державної енергетичної політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. (2015). ¹ 5/2015 [in Ukrainian].

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku. (2006). ¹ 145-r [in Ukrainian].

Pal, L. A. (1999). Analiz derzhavnoi polityky. Kyiv : Osnovy. pp. 422 [in Ukrainian].

Hohvud, B., Han, L. (2004). Analiz polityky dlia realnoho svitu. Kyiv : Osnovy. pp. 396 [in Ukrainian].

Yang, E., Kuinn, L. (2003). Yak napysaty diievyi analitychnyi dokument u haluzi derzhavnoi polityky. Praktychnyi posibnyk dlia radnykiv z derzhavnoi polityky u Tsentralnii i Skhidnii Yevropi. Kyiv : K. I. S. pp. 120 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. [at all]. Derzhavna polityka. (2014). Kyiv : NADU. pp. 448 [in Ukrainian].

Bielska, T. V. (2019). Spivvidnoshennia poniat “derzhavna polityka” ta “derzhavne upravlinnia”. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/1/03.pdf [in Ukrainian].

Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist. (2017). URL : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/ article?art_id=245239564&cat_id=245239555 [in Ukrainian].

Pro enerhozberezhennia. ¹ 74/94-VR. (1994) [in Ukrainian].

Perebyinis, V. (2019). Strukturni elementy reformy enerhetyky ta mizhsektoralni zviazky. URL : http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/strukturni_elementi_gts.pdf [in Ukrainian].

Iliash, O. I., Maziarko, I. S. (2019). Zasady derzhavnoho rehuliuvannia v enerhetychnii sferi Ukrainy. URL : http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-5_0-pages-43_47.pdf [in Ukrainian].

Kobylianska, L. M. (2019). Osoblyvosti formuvannia spilnoi enerhetychnoi polityky krain Yevropeiskoho Soiuzu. URL : http://global-national.in.ua/archive/1-2014/04.pdf [in Ukrainian].

Saprykin, V. (2019). Pro “Kontseptsiiu derzhavnoi enerhetychnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku”. URL : https://dt.ua/ECONOMICS/pro_kontseptsiyu_derzhavnoyi_ energetichnoyi_politiki_ukrayini_na_period_do_2020_roku.html [in Ukrainian].

Pro elektroenerhetyku. (1998). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist…

Tsapko-Piddubna, O. I. (2009). Analiz mekhanizmiv realizatsii polityky enerhoefektyvnosti. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Issue 19 (11), pp. 300, 311 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : затверджена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 28.05.2019).

2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року : затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 145-р від 15.03.2006 р. URL : zacon1.rada.gov.ua (дата звернення: 28.05.2019).

3. Пал Л. А. Аналіз державної політики / пер. з англ. І. Дзюби. Київ : Основи, 1999. 422 с.

4. Гогвуд Б., Ган Л. Аналіз політики для реального світу / пер. А. Олійник. Київ : Основи, 2004. 396 с.

5. Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики. Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / пер. з англ. С. Соколик ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. Київ : К.І.С., 2003. 120 с.

6. Державна політика / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.]. Київ : НАДУ, 2014. 448 с.

7. Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління”. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/1/03.pdf (дата звернення: 28.05.2019).

8. Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність: Енергетична стратегія України на період до 2035 року : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 605-р від 18.08.2017 р. URL : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/ article?art_id=245239564&cat_id=245239555 (дата звернення: 28.05.2019).

9. Про енергозбереження : Закон України № 74/94-ВР від 01.07.1994 р. (зі змінами). URL : http // zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=74%2F94%E2%F0&p (дата звернення: 28.05.2019).

10. Перебийніс В. Структурні елементи реформи енергетики та міжсекторальні зв’язки. URL : http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/strukturni_elementi_ gts.pdf (дата звернення: 28.05.2019).

11.  Іляш О. І., Мазярко І. С. Засади державного регулювання в енергетичній сфері України. URL : http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-5_0-pages-43_47.pdf (дата звернення: 28.05.2019).

12. Кобилянська Л. М. Особливості формування спільної енергетичної політики країн Європейського Союзу. URL : http://global-national.in.ua/archive/1-2014/04.pdf (дата звернення: 28.05.2019).

13.  Саприкін В. Про “Концепцію державної енергетичної політики України на період до 2020 року”. URL : https://dt.ua/ECONOMICS/pro_kontseptsiyu_derzhavnoyi_ energetichnoyi_politiki_ukrayini_na_period_do_2020_roku.html (дата звернення: 28.05.2019).

14. Про електроенергетику : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 28.05.2019).

15. Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність…

16. Цапко-Піддубна О. І. Аналіз механізмів реалізації політики енергоефективності // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (11). С. 300—311.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. В. Майстро, С. В. Москалюк