DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178427

Особливості публічно-правових спорів у контексті формування повноважень органів публічної влади

В. А. Колесник

Анотація


Розглянуто сутність публічно-правового спору як одного із можливих способів формування повноважень органів публічної влади. Виявлено особливості публічно-правових спорів, які впливають на сутність формування та реалізації повноважень органів публічної влади. Розглянуто суб’єктність публічно-правових спорів, владну ознаку суб’єкта владних повноважень, публічний інтерес як предмет публічно-правових спорів. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення вимог законодавства України у частині набуття та реалізації повноважень органів публічної влади з позиції застосування публічно-правових спорів.


Ключові слова


публічно-правові відносини; органи публічної влади; публічно-правовий спір; повноваження

Повний текст:

PDF

Посилання


Riabchenko, O. P. (2011). Katehoriia “publichno-pravovyi spir”: rozmezhuvannia konstytutsiinoi ta administratyvnoi yurysdyktsii. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, Issue 4/5. URL : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/580/1/541_IR.pdf [in Ukrainian].

Khomenko, A. V. (2018). Rozghliad publichno-pravovykh sporiv u sferi vykorystannia resursiv u poriadku administratyvnoho sudochynstva. (Extended abstract of candidate’s thesis). URL : http://phd.znu.edu.ua/page//aref/07_2018/Khomenko-aref.pdf [in Ukrainian].

Merhelydze, M. R. (2008). Stanovlenye ynstytuta razreshenyia admynystratyvno-pravovûkh sporov. Moskva: Yurysprudentsyia. 256 p. [in Russian].

Portnov, A. V. (2011). Stanovlennia i rozvytok konstytutsiinoho sudochynstva v Ukraini: teoretychni ta praktychni problemy. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, Issue 4/5, ðð. 176 [in Ukrainian].

Mergelidze, M. R. (2008). Stanovlenie instituta razreshenija administrativno- pravovyh sporov... 256 p.

Barabash, Yu. H. (2008) Derzhavno-pravovi konflikty v teorii ta praktytsi konstytutsiinoho prava. Kharkiv: Pravo. 158 p. [in Ukrainian].

Matselyk, T. O., Paranytsia, S. P. (2010). Administratyvno-pravovyi spir yak katehoriia yurydychnoho sporu. Yurydychnyi Visnyk, Issue 4(17). URL : http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/568/1/529_IR.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=12720 [in Ukrainian].

Harahata, K. O. (2008). Publichno-pravovyi spir: pytannia doktrynalnoho tlumachennia, Aktualni pytannia reformuvannia pravovoi systemy Ukrainy, Proceeding of the Conference Title. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia. ðð. 85-87 [in Ukrainian].

Mykolenko, O. I. (2016). Podil natsionalnoho prava na publichne ta pryvatne pravo ta yoho teoretychne ta praktychne znachennia. Pravova derzhava, Issue 23. URL : http://dspace.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/8867/1/58-64.pdf [in Ukrainian].

Banchuk, O. A. (2007). Problema rozmezhuvannia publichnoho i pryvatnoho prava u pravovii dumtsi Ukrainy Õ²Õ – pochatku ÕÕ stolittia. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. ¹ 435-IV. (2003) [in Ukrainian].

Karpa, M. I. (2017). Publichno-pravovyi spir yak sposib vstanovlennia ta rozmezhuvannia kompetentsii orhaniv publichnoi vlady. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Issue 3 (34), ðð. 26-34 [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy. (2018). Kharkiv : Pravo. 246 p. [in Ukrainian].

Averianov, V. B., Pukhtetska, A. A. (2011). Administratyvno-pravovi zasady podolannia kryzovykh yavyshch v sferi derzhavnoho upravlinnia. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia, Issue 1, ðð. 159-176 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рябченко О. П. Категорія “публічно-правовий спір”: розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій // Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4/5. URL : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/580/1/541_IR.pdf (дата звернення: 05.02.2019).

2. Хоменко А. В. Розгляд публічно-правових спорів у сфері використання ресурсів у порядку адміністративного судочинства : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. юрид. н.: 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”. 2018. URL : http://phd.znu.edu.ua/page//aref/07_2018/Khomenko-aref.pdf (дата звернення 05.02.2019).

3. Мергелидзе М. Р. Становление института разрешения административно-правовых споров. Москва : Юриспруденция, 2008. 256 с.

4. Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми // Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4/5. С. 176.

5. Мергелидзе М. Р. Становление института разрешения административно- правовых споров... 256 с.

6. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія. Xарків : Право, 2008. 158 с.

7. Мацелик Т. О., Параниця С. П. Адміністративно-правовий спір як категорія юридичного спору // Юридичний Вісник. 2010. № 4(17). URL : http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/568/1/529_IR.pdf (дата звернення: 05.02.2019).

8. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=12720 (дата звернення: 21.03.2019).

9. Гарагата К. О. Публічно-правовий спір: питання доктринального тлумачення // Актуальні питання реформування правової системи України : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (30 – 31 травня 2008 р., м. Луцьк) / уклад. Т. Д. Климчук. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. С. 85—87.

10. Миколенко О. І. Поділ національного права на публічне та приватне право та його теоретичне та практичне значення // Правова держава. 2016. Вип. 23. URL : http://dspace.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/8867/1/58-64.pdf (дата звернення: 05.02.2019).

11. Банчук О. А. Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ – початку ХІХ століття : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2007.  С. 185—187.

12. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 05.02.2019).

13. Карпа М. І. Публічно-правовий спір як спосіб встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 3 (34). Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 26—34.

14. Кодекс адміністративного судочинства України. Харків : Право, 2018. 246 с.

15. Авер’янов В. Б., Пухтецька А. А. Адміністративно-правові засади подолання кризових явищ в сфері державного управління // Науковий вісник Академії муніципального управління. 2011. Вип. 1. С. 159—176. (Серія: Право).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. А. Колесник