Формування та реалізація повноважень органів державної влади: системогенезний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186748

Ключові слова:

державне управління, системогенез, органи державної влади, повноваження, державна влада

Анотація

Розглянуто інституційні та правові засади формування та реалізації повноважень органів державної влади з позиції розвитку системогенезних утворень у сфері державного управління. Встановлено взаємозв’язок владних управлінських функцій та повноважень органів державної влади у контексті розвитку системогенезу органів державної влади. Виявлено проблемні питання щодо формування та реалізації  повноважень органів державної влади у системогенезному аспекті.

Посилання

Lipovskaya, N. A. (2015). System-generated service: theoretical approaches. URL : http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/ dums_konf_2015/pdf/510.pdf [in Ukrainian].

Akimov, O. O. (2014). Psychological aspects of corruption in public administration. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, № 1, pp. 181-188 [in Ukrainian].

Slovnyk systemnoho analizu problem derzhavnoho upravlinnia. (2006). Kyiv: NADU. pp. 71 [in Ukrainian].

Tymoschuk, V. P., Shkolyk, A. M. (Eds.). (2007). Publichna sluzhba. Zarubizhnyi dosvid ta propozytsii dlia Ukrainy. Kyiv: Konus-V. p. 12 [in Ukrainian].

Yevtushenko, O. N. (2009). State Power and Self-Government: Theory and Methodology of Activity. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii imeni Yaroslava Mudroho, pp. 163-174. URL : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vnyua/2009_1/163-174.pdf [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy. (2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 [in Ukrainian].

Tikhomirov, Yu. A. (1998). Kurs admynystratyvnoho prava y protsessa. Moskva. p. 216 [in Ukrainian].

Krupchan, O. D. (2001). Orhanizatsiia vykonavchoi vlady. Kyiv: NADU. p. 46 [in Ukrainian].

Ibid.

Beltsy, Zh. A., Bova, T. V., Bondareva, L. V., Demchenko, V. M., Durman, O. L., Kozyuk, Y. M., Klyutsivsky, V. I., Lopushinsky, I. P., Mykolaenko, V. V., Olenkovskaya, L. P., Polovtsev, O. V., Plyushch, R. M. (Eds.). (2016). Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini. Kyiv: Ridna mova. p. 224 [in Ukrainian].

Carpa, M. I. (2017). Borders trust public service entities: features of information. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Issue 2(33), pp. 109-116 [in Ukrainian].

Zaslavska, T. I., Rivkina, R. V. (1991). Sotsyolohyia ekonomycheskoi zhyzny: Ocherky teoryy. Novosibirsk [in Russian].

Lukashevich, M. P. (2005). Sotsiolohiia ekonomiky. Kyiv : Karavella. 228 p. [in Ukrainian].

Akimov, O. (2019). The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 5, pp. 104-109 [in Ukrainian].

Akimov, O. (2018). The concept of the system genesis of the professional activities of public servants. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 23, pp. 133-138 [in Ukrainian].

Akimov, O. (2018). Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 24, pp. 68-74 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-24

Номер

Розділ

Механізми державного управління