DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186755

Соціальна функція держави та особливості її реалізації в умовах сучасних глобалізаційних викликів

В. М. Купрійчук, В. Т. Венцель

Анотація


Розглянуто наукові підходи до визначення соціальної функції держави. Проаналізовано сучасні тенденції у соціальному та економічному розвитку країн світу. Виокремлено окремі проблеми та особливості реалізації державою соціальної функції в умовах глобалізаційних процесів. Сформульовано авторське бачення стосовно призначення держави у контексті виконуваної нею соціальної функції. Окреслено актуальні для України питання щодо забезпечення виконання соціальної функції державою як інституційним утворенням, що покликане забезпечувати комфортне життєве середовище для проживання своїх громадян.


Ключові слова


держава; призначення держави; функції держави; соціальна функція держави; глобалізація; трансформація соціальних та економічних процесів; модернізація суспільних відносин

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanovskaja, O. V. (2018). Koncepcija pereraspredelenija vlasti v politiko-pravovom uchenii Jentoni de Jasai. Jelektronnyj nauchnyj zhurnal “Nauka. Obshhestvo. Gosudarstvo”, Vol. 2 (22). URL : https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/romanovskaya_ov_2018_2_05.pdf [in Russian].

Gobbs, T. (1991). Leviafan, ili Materija, forma i vlast’ gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo. Sochinenija. (Vol. 2). Moskva: Mysl’. p. 129 [in Russian].

Aristotel. (2005). Polityka. Kyiv: Osnovy. p. 15 [in Ukrainian].

Krakovska, A. Ye. (2015). Poniattia sotsialnoi funktsii derzhavy v suchasnii yurydychnii nautsi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Vol. 31, T. 1, pp. 14-19 [in Ukrainian].

Ohonin, E. M. (2009). Jevoljucija social’noj funkcii gosudarstva. Vestnik Juzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta, Vol. 28, pp. 18-21 [in Russian].

Sylkina S. (2015). “Novyi humanizm” yak svitohliadna zasada osvitnoi stratehii YuNESKO. Filosofiia osvity, Vol. 1(16), pp. 220-230 [in Ukrainian].

Aristova, I. V. (2006). Sotsialna funktsiia derzhavy yak vyznachalna katehoriia prava sotsialnoho zabezpechennia Ukrainy, Forum prava, Vol. 2, pp. 18-21 [in Ukrainian].

Horbatiuk, S. Ye. (2017). Sotsialna funktsiia derzhavy v konteksti zabezpechennia sotsiohumanitarnoi bezpeky. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy, Issue 1, pp. 84-90 [in Ukrainian].

Skakun, O. F. (2010). Teoriia derzhavy i prava. Kyiv: Alerta, p. 133 [in Ukrainian].

Husariev S. D. (2017). Teoriia derzhavy ta prava. Kyiv: NAVS ; Osvita Ukrainy. p. 65 [in Ukrainian].

Krakovska, A. Ye. (2009). Sotsialna funktsiia v systemi funktsii suchasnoi derzhavy: teoretyko-pravovi problemy doslidzhennia. Derzhava i pravo, Issue 44, pp. 117-124 [in Ukrainian].

Vashkovych, V. V. (2016). Sotsialna funktsiia derzhavy yak odna iz funktsii pravovoi derzhavy, Verkhovenstvo prava ta pravova derzhava. Proceedings of the Conference Title. Uzhhorod: Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet. pp. 7-10 [in Ukrainian].

Sherynhova ekonomika: analiz suchasnoho stanu ta mozhlyvostei yii rozvytku v Ukraini. (2018). URL : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4085/sheryngovaekonomika.pdf [in Ukrainian].

How much is the sharing economy worth to GDP? Word Economic Forum. URL : https://www.weforum.org/agenda/2016/10/what-s-the-sharing-economy-doing-to-gdp-numbers.

Bauman, Z., Vynnytskyi, M. (Ed.) (2008). Hlobalizatsiia. Naslidky dlia liudyny i suspilstva. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”. p. 54 [in Ukrainian].

Ibid. p. 55.

Nearly 130 public libraries closed across Britain in the last year. The Guardian. URL : https://www.theguardian.com/books/2018/dec/07/nearly-130-public-libraries-closed-across-britain-in-the-last-year.

2018 Social Progress Index. Executive Summary. URL : https://glavcom.ua/pub/pdf/49/4938/10_1.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Романовская О. В. Концепция перераспределения власти в политико-правовом учении Энтони де Ясаи // Наука. Общество. Государство. 2018. Т. 6. № 2 (22). URL : https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/romanovskaya_ov_2018_2_05.pdf (дата обращения: 23.07.2019).

2. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского : сочинения : в 2 т. Т. 2. Москва : Мысль, 1991. С. 129.

3. Арістотель. Політика. Київ : Основи, 2005. С. 15.

4. Краковська А. Є. Поняття соціальної функції держави в сучасній юридичній науці // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 31. Т. 1. С. 14—19. (Серія “Право”).

5. Охонин Е. М. Эволюция социальной функции государства // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2009. № 28. С. 18—21. (Серія “Право”).

6. Силкіна С. “Новий гуманізм” як світоглядна засада освітньої стратегії ЮНЕСКО // Філософія освіти. 2015. № 1(16). С. 220—230.

7. Арістова І. В. Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України // Форум права. 2006. № 2. С. 18—21.

8. Горбатюк С. Є. Соціальна функція держави в контексті забезпечення соціогуманітарної безпеки // Вісник НАДУ при Президентові України. 2017. № 1. С. 84—90. (Серія “Державне управління”).

9. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Київ : Алерта, 2010. С. 133.

10. Гусарєв С. Д. Теорія держави та права : навч. посіб. / за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ : НАВС ; Освіта України, 2017. С. 65.

11. Краковська А. Є. Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження // Держава і право. 2009.  Вип. 44. С. 117—124.

12. Вашкович В. В. Соціальна функція держави як одна із функцій правової держави // Верховенство права та правова держава : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (21 – 22 жовтня 2016 р., м. Ужгород). Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. С. 7—10.

13. Шерингова економіка: аналіз сучасного стану та можливостей її розвитку в Україні : наук. роб. Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2018. URL : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4085/sheryngovaekonomika.pdf  (дата звернення: 23.07.2019).

14. How much is the sharing economy worth to GDP? Word Economic Forum. URL : https://www.weforum.org/agenda/2016/10/what-s-the-sharing-economy-doing-to-gdp-numbers/ (date of using: 23.07.2019).

15. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. І. Андрущенка ; за наук. ред. М. Винницького. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. С. 54.

16. Там само. С. 55.

17. Nearly 130 public libraries closed across Britain in the last year / The Guardian. URL : https://www.theguardian.com/books/2018/dec/07/nearly-130-public-libraries-closed-across-britain-in-the-last-year (date of using: 23.07.2019).

18. 2018 Social Progress Index. Executive Summary. URL : https://glavcom.ua/pub/pdf/49/4938/10_1.pdf (date of using: 23.07.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. М. Купрійчук, В. Т. Венцель