DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186759

Державне сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури на регіональному рівні: проблема узгодженості державних політик

Т. А. Проць

Анотація


Обґрунтовано необхідність ефективного державного сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури як важливого фактора формування і розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я суспільства та його членів. Проаналізовано систему взаємовідносин між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку освіти у сфері фізичної культури шляхом поліпшення її організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, наукового, медичного, інформаційного забезпечення. Узагальнено концептуальні засади структурно-функціональної моделі узгодження державних політик щодо сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури.


Ключові слова


державна політика; державне сприяння; регіональний розвиток; розвиток освіти; сфера фізичної культури; узгодженість діяльності суб’єктів публічної влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. (2015). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2020 roku. (2015). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-%D1%80 [in Ukrainian].

Poniattia. (2002). In Shynkaruk V. I. (Ed.). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Abrys. рр. 497, 498 [in Ukrainian].

Pro fizychnu kulturu i sport. № 3808-XII. (1993). [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Mozolev, O. (2015). Osnovy derzhavnoi polityky rozvytku osvity v sferi fizychnoi kultury i sportu v Polshchi. Ukrainska polonistyka, Issue 12: Pedahohichni nauky. URL : httpeprints.zu.edu.ua2057417.pdf [in Ukrainian].

Pro osvitu. № 2145-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Pro fizychnu kulturu i sport...

Pro osvitu...

Ibid.

Pro fizychnu kulturu i sport...

Lishchuk, C. V. (2014). Systema derzhavnoho rehuliuvannia u sferi fizychnoi kultury ta sportu v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=794 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. № 254k/96-VR. (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Lishchuk, C. V. (2014). Systema derzhavnoho rehuliuvannia u sferi fizychnoi kultury ta sportu v Ukraini...

Polozhennia pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2014). URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

Polozhennia pro komitet z fizychnoho vykhovannia ta sportu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. (2013). URL : http://www.osvitasport.org/pro-komitet/polozhennya.html [in Ukrainian].

Pro fizychnu kulturu i sport...

Polozhennia pro Ministerstvo molodi ta sportu Ukrainy. (2014). URL : https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF/paran8#n8 [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. (2014). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”…

Derzhavna tsilova sotsialna prohrama rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2020 roku. (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n52 [in Ukrainian].

Tulenkov, M. V. (2011). Orhanizatsiina vzaiemodiia. In Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 2, pp. 426). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Shyian, O. I. (2011). Osvitnia polityka. In Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 4, pp. 472). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Borodin, Ye. I., Kalashnyk, N. S. (2011). Polityka u sferi fizychnoi kultury i sportu. In Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 4, pp. 494). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Ibid. pp. 495.

Kuibida, V. S. (2011). Derzhavna rehionalna polityka. In Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 5, pp. 72). Kharkiv: Vyd-vo KharRI NAPA “Mahistr” [in Ukrainian].

Yakubovskyi, O. P. (2011). Derzhavna kadrova polityka v rehionakh. In Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 4, pp. 120). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалено Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 15.07.2019).

2. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1320-р від 09.12.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-%D1%80 (дата звернення: 15.07.2019).

3. Поняття // Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ. Київ : Абрис, 2002. С. 497, 498.

4. Про фізичну культуру і спорт : Закон України № 3808-XII від 24.12.1993 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (дата звернення: 15.07.2019).

5. Там само.

6. Там само.

7. Мозолев О. Основи державної політики розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі // Українська полоністика. Вип. 12. Педагогічні науки. 2015. URL : httpeprints.zu.edu.ua2057417.pdf (дата звернення: 27.07.2019).

8. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#n327 (дата звернення: 15.07.2019).

9. Про фізичну культуру і спорт...

10. Про освіту...

11. Там само.

12. Про фізичну культуру і спорт...

13. Ліщук C. В. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=794 (дата звернення: 17.07.2019).

14. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 17.07.2019).

15. Ліщук C. В. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні...

16. Положення про Міністерство освіти і науки України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 16.10.2014 р. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF (дата звернення: 17.07.2019).

17. Положення про комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України : затверджено Наказом МОН України № 808 від 20.06.2013 р. URL : http://www.osvitasport.org/pro-komitet/polozhennya.html (дата звернення: 17.07.2019).

18. Про фізичну культуру і спорт...

19. Положення про Міністерство молоді та спорту України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 02.07.2014 р. URL : https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF/paran8#n8. (дата звернення: 17.07.2019).

20. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвалено розпорядженням КМУ № 333-р від 01.04.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 17.07.2019).

21. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”...

22. Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 01.03.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n52 (дата звернення: 23.07.2019).

23. Туленков М. В. Організаційна взаємодія // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2. Київ: НАДУ, 2011. С. 426.

24. Шиян О. І. Освітня політика // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 4. Київ : НАДУ, 2011. С. 472.

25. Бородін Є. І., Калашник Н. С. Політика у сфері фізичної культури і спорту // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 4. Київ : НАДУ, 2011. С. 494.

26. Там само. С. 495.

27. Куйбіда В. С. Державна регіональна політика // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 5. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. С. 71, 72.

28. Якубовський О. П. Державна кадрова політика в регіонах // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 4. Київ : НАДУ, 2011. С. 119, 120.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. А. Проць