DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186765

Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики розвитку агропромислових підприємств України

Є. М. Борщук, О. Г. Сидорчук

Анотація


Досліджено особливості функціонування агропромислових підприємств. Визначено зміст поняття “інноваційно-інвестиційний розвиток” агропромислових підприємств, головною метою якого є модернізація сільськогосподарського та переробного виробництва, що дає змогу забезпечувати високу ефективність діяльності підприємств у довгостроковому періоді. Доведено, що ефективне функціонування агропромислових підприємств повинно базуватись на сучасній політиці державної підтримки підприємств аграрної сфери.


Ключові слова


розвиток; економіка; інновації; інвестиції; ресурси; агропромисловий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiya Derzhavnoyi tsilovoyi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku. (2019). URL : http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 [in Ukrainian].

Poznyak, S. P. (2019). Chornozemy – natsionalne bahatstvo Ukrayiny. URL : http://www.lnu.edu.ua/lessons/chornozemy/chornozemy.pdf [in Ukrainian].

Kontseptsiya naukovo-tekhnichnoho rozvytku haluzey ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrayiny na period do 2015 roku. № 240. (2008). URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0240555-08 [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady derzhavnoyi ahrarnoyi polityky na period do 2015 roku. (2008). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-iv [in Ukrainian].

World Development Indicators. URL : http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=1.

Holomsha, N. Ye. (2010). Konkurentospromozhnist silskoho hospodarstva Ukrayiny: mozhlyvosti ta faktory zrostannya. Innovatsiyna ekonomika, № 4, pp. 67 [in Ukrainian].

Haltsova, O. L. (Ed.). (2017). Rozvytok ekonomiky Ukrayiny: transformatsiyi ta innovatsiyi. (Vol. 1, 324 p.). Zaporizhzhya : Vydavnychyy dim “Helvetyka” [in Ukrainian].

Bodrov, V. H., Husyev, V. O., Martynenko, V. F. (2009). Innovatsiyno-investytsiyna model staloho rozvytku natsionalnoyi ekonomiky. Kyiv: NAPA. 60 p. [in Ukrainian].

Deyneko, L. V., Kovalenko, A. O., Korenyuk, P. I., Sheludko, E. I. (2007). Prodovolchyy kompleks Ukrayiny: stan i perspektyvy rozvytku. Kyiv: Nauk. dumka. 276 p. [in Ukrainian].

Pryamye ynostrannye ynvestytsyy v Ukraynu – strany, struktura. URL : https://zet.in.ua/statistika-2/investicii/pryamye-inostrannye-investicii-v-ukrainu-strany-struktura [in Russian].

Anders Aslund. Shcho ne tak z ukrayinskoyu ekonomikoyu? URL : https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayinska-elita-povodit-sebe-tak-yak-yevropeyci-v-18-stolitti-atlantic-council-309972_.html [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady derzhavnoyi ahrarnoyi polityky ta derzhavnoyi polityky silskoho rozvytku. (2019). URL : https://narodnarada.info/news/komitet-pitan-agrarnoji-politiki-zemelnihkomitet-pitan-agrarnoji-politiki-zemelnih_109176-news-109953.html [in Ukrainian].

Oliharkhy strymuyut konkurentsiyu ta investytsiyi: V MVF ne daly transhu i proyshlysya po ekonomichnykh problemakh Ukrayiny. URL : /https://zik.ua/news/2019/09/27/oligarhy_strymuyut_konkurentsiyu_ta_investytsii_v_mvf_ne_daly_transhu_i_1655941 [in Ukrainian].

Zakharin, S. V. (2007). Efektyvne poyednannya investytsiy ta innovatsiy v umovakh perekhidnoyi ekonomiky. Problemy nauky, № 3, pp. 2-9 [in Ukrainian].

Sabluk, P. T. (2008). Sostoyanye y perspektyvy razvytyya ahropromyshlennoho kompleksa Ukrayny. Ekonomyka Ukrainy, № 12, pp. 4-8 [in Russian].

Tomilin, O. O. (2012). Formuvannya ta rozvytok mizhhaluzevykh vidnosyn v ahropromyslovomu kompleksi. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Issue 3 (15), pp. 148-153 [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya. A. (Ed.). (2011). Rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva yak peredumova zabezpechennya prodovolchoyi bezpeky Ukrayiny. Kyiv: NISD. 104 p. [in Ukrainian].

Derhalyuk, M. O. (2018). Pidkhody shchodo vyznachennya sutnosti ponyattya “ahropromyslovyy kompleks”. Ekonomika ta derzhava, № 5, pp. 34-37 [in Ukrainian].

Andriychuk, V. H. (2013). Ekonomika pidpryyemstv ahropromyslovoho kompleksu. Kyiv: KNEU. 779 p. [in Ukrainian].

Klochok, V. (2018). Ukrayinske selo – rozminna moneta pry zapusku rynku zemli. Dzerkalo tyzhnya, Issue 21, 2-8 cherv. [in Ukrainian].

Dusanovskyy, S. L., Bilan, Ye. M. (2003). Ekonomichni osnovy rozvytku APK v rynkovykh umovakh. Ternopil: Aston. 199 p. [in Ukrainian].

Zbarazkyy, V. K., Horovyy, V. P. (2010). Derzhavna pidtrymka silskoho hospodarstva. Ekonomika APK, № 4, pp. 74-80 [in Ukrainian].

Shlapak, V. O. (2004). Aspekty innovatsiynoho rozvytku silskoho hospodarstva Ukrayiny. Ekonomika APK, № 6, pp. 65 [in Ukrainian].

Lopatynskyy, Yu. M., Todoryuk, S. I. (2015). Determinanty staloho rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv. Chernivtsi. 220 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. URL : http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 10.07.2019).

2. Позняк С. П. Чорноземи – національне багатство України. URL : http://www.lnu.edu.ua/lessons/chornozemy/chornozemy.pdf (дата звернення: 10.07.2019).

3. Концепція науково-технічного  розвитку галузей агропромислового виробництва України на період до 2015 року : затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України № 240 від 10.04.2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0240555-08 (дата звернення: 15.07.2019).

4. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-iv (дата звернення: 15.07.2019).

5. World Development Indicators. URL : http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=1 (date of using: 20.07.2019).

6. Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність сільського господарства України: можливості та фактори зростання // Інноваційна економіка.  2010. № 4. С. 67.

7. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : кол. моногр. : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. О. Л. Гальцової. Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. 324 с.

8. Бодров В. Г., Гусєв В. О., Мартиненко В. Ф. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки : навч.-метод. матер. Київ : НАДУ, 2009. 60 с.

9. Дейнеко Л. В., Коваленко А. О., Коренюк П. І., Шелудько Е. І. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / за ред. чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. Київ : Наук. думка, 2007. 276 с.

10. Прямые иностранные инвестиции в Украину – страны, структура. URL : https://zet.in.ua/statistika-2/investicii/pryamye-inostrannye-investicii-v-ukrainu-strany-struktura (дата звернення: 20.07.2019).

11. Аслунд А. Що не так з українською економікою? URL : https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayinska-elita-povodit-sebe-tak-yak-yevropeyci-v-18-stolitti-atlantic-council-309972_.html (дата звернення: 20.07.2019).

12. Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку : проект Закону України. URL : /https://narodnarada.info/news/komitet-pitan-agrarnoji-politiki-zemelnihkomitet-pitan-agrarnoji-politiki-zemelnih_109176-news-109953.html (дата звернення: 20.07.2019).

13. Олігархи стримують конкуренцію та інвестиції: В МВФ не дали траншу і пройшлися по економічних проблемах України. URL : /https://zik.ua/news/2019/09/27/oligarhy_strymuyut_konkurentsiyu_ta_investytsii_v_mvf_ne_daly_transhu_i_1655941 (дата звернення: 22.07.2019).

14. Захарін С. В. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки // Проблеми науки. 2007. № 3. С. 2—9.

15. Саблук П. Т. Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Украины // Экономика Украины. 2008. № 12. С. 4—8.

16. Томілін О. О. Формування та розвиток міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі // Вісник Запорізького національного університету. 2012. Вип. 3 (15). С. 148—153.

17. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2011. 104 с.

18. Дергалюк М. О. Підходи щодо визначення сутності поняття “агропромисловий комплекс” // Економiка та держава. 2018. № 5. С. 34—37.

19. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.

20. Клочок В. Українське село – розмінна монета при запуску ринку землі // Дзеркало тижня. 2018. Вип. 21. 2 – 8 черв.

21. Дусановський С. Л., Білан Є. М. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах. Тернопіль : Астон, 2003. 199 с.

22. Збаразький В. К., Горьовий В. П. Державна підтримка сільського господарства // Економіка АПК. 2010. № 4. С. 74—80.

23. Шлапак В. О. Аспекти інноваційного розвитку сільського господарства України // Економіка АПК.  2004. № 6. С. 65.

24. Лопатинський Ю. М., Тодорюк С. І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств. Чернівці, 2015. 220 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. М. Борщук, О. Г. Сидорчук