DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186768

Використання майна територіальних громад як засобу для місцевого економічного розвитку

Є. Г. Матвіїшин, О. В. Заброцька

Анотація


Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління об’єктами комунальної власності. Наголошено на важливості дотримання конкурсних засад і застосування електронних засобів для якісного управління майном територіальних громад. Розкрито особливості застосування публічно-приватного партнерства для активізації місцевого економічного розвитку. Обґрунтовано доцільність укладання концесійного договору щодо використання майна територіальної громади.


Ключові слова


електронне врядування; концесія; майно комунальної власності; місцеве самоврядування; місцевий економічний розвиток; публічно-приватне партнерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Zahurska-Antoniuk, V. F. (2019). Suchasni tendentsii detsentralizatsii derzhavnoi vlady ta yikh realizatsiia v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, Issue 2. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1391 [in Ukrainian].

Derzhavna pidtrymka rozvytku terytorii u 2019 rotsi. (2019). Kyiv: U-LEAD z Yevropoiu. 100 р. [in Ukrainian].

Kuts, Yu. O. (Ed.), Sinchenko, V. M., Mamonova, V. V. et al. ; Kharkiv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine (2011). Terytorialna hromada: znannievist, diievist. Kharkiv: Virovets A. P. ; Apostrof. рp. 266 [in Ukrainian].

Matviishyn, Ye. H., Dziurakh, Yu. M. (2019). Rezultaty prohnozuvannia demohrafichnoho navantazhennia na naselennia pratsezdatnoho viku v silskii mistsevosti v oblastiakh Ukrainy. Democratic governance, Issue 1(23). URL : www.dv.lvivacademy.com. (DOI: https://doi.org/10.33990/2070- 4038.23.2019.181482) [in Ukrainian].

Chumakova, O. V. (2008). Shliakhy rozvytku mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy v konteksti dosvidu derzhav Yevropeiskoho Soiuzu (Extended abstract of candidate’s thesis). Dnipropetrovskyi rehionalnyi instytut Derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Popovych, D. V. (2015). Kontsesiia yak forma derzhavno-pryvatnoho partnerstva: sutnist, perevahy i nedoliky zastosuvannia. Ekonomika: realii chasu, Issue 1 (17), рр. 49-53 [in Ukrainian].

Bedrii, R. (2014). Komunalna vlasnist v Ukraini: konstytutsiino-pravove zabezpechennia. Visnyk Lvivskoho universytetu, Issue 60, рр. 162-167 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu na pravo orendy derzhavnoho maina. № 906. (2011) [in Ukrainian].

Pro orendu derzhavnoho ta komunalnoho maina. № 2269-XII. (1992) [in Ukrainian].

Pro peredachu obiektiv prava derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti. № 147/98-VR. (1998) [in Ukrainian].

Pro zhytlovo-komunalni posluhy. № 2189-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo zniattia rehuliatornykh barieriv dlia rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini ta stymuliuvannia investytsii). (2019). [in Ukrainian].

Oholoshennia pro provedennia konkursu z vyznachennia pryvatnoho partnera dlia zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva shchodo modernizatsii okremykh skladovykh systemy teplopostachannia v m. Malyni. URL : http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/printable_article?art_id=227033 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro provedennia kontsesiinoho konkursu ta ukladennia kontsesiinykh dohovoriv na obiekty prava derzhavnoi i komunalnoi vlasnosti, yaki nadaiutsia u kontsesiiu. № 642. (2000) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro konkursnu komisiiu z provedennia kontsesiinoho konkursu. № 318. (2013) [in Ukrainian].

Hrytsyshyn, V. O., Olshanskyi, O. V. (2019). Upravlinnia komunalnoiu vlasnistiu mista: osoblyvosti zastosuvannia kontsesii. URL : kbuapa.kharkov.ua›e-book/putp/2010-1/doc/3/05.pdf [in Ukrainian].

Upravlinnia mainom spilnoi vlasnosti Lvivskoi oblasnoi rady. (2019). URL : https://lvivoblrada.gov.ua/the-structure/upravlinnya-mainom-spilnoji-vlasnosti-lvivskoji-oblasnoji-radi-1 [in Ukrainian].

Pro orendu obiektiv spilnoi vlasnosti terytorialnykh hromad oblasti. № 386. (2012) [in Ukrainian].

Gabor P. (Ed.). Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). (2003). From Usage to Ownership: Transfer of Public Property to Local Governments in Central Europe. Budapest: Open Society Institute. URL : http://www.ige.hu/letolt/property/PropertydevolutioninEurope.pdf.

Vidkryti dani Lvova. Komunalna vlasnist. (2019). URL : https://opendata.city-adm.lviv.ua/group/city-property [in Ukrainian].

Elektronne misto. Efektyvne vykorystannia komunalnoho maina. (2019). URL : http://gris.com.ua/news/elektronne-misto-efektivne-vikoristannya-komunalnogo-mayna [in Ukrainian].

Heoinformatsiina systema efektyvnoho upravlinnia mainom komunalnoi vlasnosti. (2019). URL : http://gris.com.ua/our-projects/munitsypalna-systema-efektyvnoho-upravlinnya-majnom-komunalnoji-vlasnosti [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Загурська-Антонюк В. Ф. Сучасні тенденції децентралізації державної влади та їх реалізація в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1391 (дата звернення: 10.09.2019).

2. Державна підтримка розвитку територій у 2019 році. Київ : U-LEAD з Європою, 2019. 100 с.

3. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість : монографія / Ю. О. Куц, В. М. Сінченко, В. В. Мамонова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. О. Куца ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків : Віровець А. П. ; Апостроф, 2011. С. 266.

4. Матвіїшин Є. Г., Дзюрах Ю. М. Результати прогнозування демографічного
навантаження на населення працездатного віку в сільській місцевості в областях України // Демократичне врядування : наук. вісн. Вип. 1(23) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. URL : www.dv.lvivacademy.com (дата звернення: 09.09.2019).

5. Чумакова О. В. Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу : автореф. дис. канд. держ. упр.: 25.00.04 “Місцеве самоврядування”. Дніпропетровськ : Дніпропетровський регіональний інститут Державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2008. 20 с.

6. Попович Д. В. Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування // Економіка: реалії часу : наук. журн. 2015. № 1 (17). С. 49—53. URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html (дата звернення: 11.09.2019).

7. Бедрій Р. Комунальна власність в Україні:  конституційно-правове забезпечення // Вісник Львівського університету. 2014. Вип. 60. С. 162—167. (Серія юридична).

8. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна : Постанова Кабінету Міністрів України № 906 від 31.08.2011 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/906-2011-п.

9. Про оренду державного та комунального майна: Закон України № 2269-XII від 10.04.1992 р. URL : https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2269-12 (дата звернення: 09.09.2019).

10. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності : Закон України № 147/98-ВР від 03.03.1998 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98-вр (дата звернення: 09.09.2019).

11. Про житлово-комунальні послуги : Закон України № 2189-VIII від 09.11.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 (дата звернення: 09.09.2019).

12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій) : Проект Закону. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1058&skl=9. (дата звернення: 11.09.2019).

13. Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо модернізації окремих складових системи теплопостачання в м. Малині. URL : http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/printable_article?art_id=227033 (дата звернення: 09.08.2019).

14. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію : Постанова Кабінету Міністрів України № 642 від 12.04.2000 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2000-%D0%BF (дата звернення: 09.09.2019).

15. Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу : Наказ Міністерства інфраструктури України № 318 від 27.05.2013 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0916-13 (дата звернення: 15.08.2019).

16. Грицишин В. О. Управління комунальною власністю міста: особливості застосування концесії / В. О. Грицишин, О. В. Ольшанський. URL : kbuapa.kharkov.ua›e-book/putp/2010-1/doc/3/05.pdf (дата звернення: 29.08.2019).

17. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради. URL : https://lvivoblrada.gov.ua/the-structure/upravlinnya-mainom-spilnoji-vlasnosti-lvivskoji-oblasnoji-radi-1 (дата звернення: 05.09.2019).

18. Про оренду об’єктів спільної власності територіальних громад області: Рішення Львівської обласної ради від 28.02.2012 р.  № 386. URL : gw1.oblrada.lviv.ua › rada › rishennialor.nsf (дата звернення: 07.09.2019).

19. From Usage to Ownership: Transfer of Public Property to Local Governments in Central Europe / ed. by Gabor Peteri ; Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI).  Budapest : Open Society Institute, 2003. URL: http://www.ige.hu/letolt/property/PropertydevolutioninEurope.pdf (date of using: 02.08.2019).

20. Відкриті дані Львова. Комунальна власність. URL: https://opendata.city-adm.lviv.ua/group/city-property (дата звернення: 02.08.2019).

21. Електронне місто. Ефективне використання комунального майна. URL : http://gris.com.ua/news/elektronne-misto-efektivne-vikoristannya-komunalnogo-mayna (дата звернення: 02.08.2019).

22. Геоінформаційна система ефективного управління майном комунальної власності. URL : http://gris.com.ua/our-projects/munitsypalna-systema-efektyvnoho-upravlinnya-majnom-komunalnoji-vlasnosti  (дата звернення: 02.08.2019).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. Г. Матвіїшин, О. В. Заброцька